Средно под 2 души обитават едно жилище в област Ямбол

0000272866-article2Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.7, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.3, информират от Националния статистически институт. Жилищният фонд в област Ямбол към 31 декември 2017 г. се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2016 г. броят им се увеличава с 4. В градовете се намират 14.2 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Преобладават тухлените сгради с гредоред – 25.4 хил. или 59.1% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.4 хил. или 31.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.2%, а панелните – 0.8%. В градовете 48.2% от тухлените сгради са с гредоред, а 40.1% са тухлени с бетонна плоча.

Към 31.12.2017 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради – 26.0 хил. или 60.5% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.6 хил. (36.3%), триетажните са 722, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 655.

Най-голям е относителният дял на построените жилищни сгради в периода 1946 – 1960 г. – 32.4% от общия жилищен фонд (13.9 хил.), следват построените сгради в периода 1961 – 1970 г. – 23.0% (9.9 хил.).

Към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Ямбол е 71.8 хиляди. В градовете се намират 43.5 хил. жилища или 60.6% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2017 г. е 596, като в градовете тя е 511, а в селата – 798. През предходната година стойността на показателя за областта е 586 жилища, съответно 505 в градовете и 780 – в селата.

В края на 2017 г. в област Ямбол 24.6 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 23.7 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.3 хиляди. В градовете на областта 44.6% от жилищата са двустайни, 31.5% са тристайни, 14.0% са с четири и повече стаи и 9.9% са едностайни. В селата 43.1% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища – 35.2%, двустайните – 18.3% и едностайните – 3.4%.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 70.1 хил. или 97.7% от общия жилищен фонд на област Ямбол.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 927 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.7 кв. м., като от градовете тя е 69.6 кв. м., в селата – 67.2 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 31.5 кв. м., като за градовете тя е 26.6 кв. м., а за селата 43.3 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 31.0 кв. м., като в градовете тя е 26.3 кв. м., а в селата – 42.3 кв. метра.

От всички 71.8 хил. жилища в област Ямбол 73.4% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод – 7.6%, а само електрифицирани – 3.7%.

About the Author :

Leave a reply