Средното училище в Скалица става иновативно

“Тунджа”, 14.09.2020 г.

През учебната 2020/ 2021 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ са записани повече от 518 деца в предучилищна възраст.

Общинската  училищна  инфраструктура за учебната 2020 – 2021 година се запазва и включва 10  училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.

Средното общинско училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ е включено в списъка на иновативните училища за учебната 2020-2021 година. В професионалните му паралелки по лозарство се обучават 71 ученици.

Прага на тунджанските училища на 15 септември 2020 г.  ще прекрачат  общо 984 деца и ученици.

В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за трета поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години. През настоящата учебна година се очаква да завърши първият випуск по специалността „шлосер“ в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“.

Общият брой на осмокласниците в професионалните паралелки на общината през тази учебна година е 30 ученици, всички ще получат еднократна стипендия от Фонда за стимулиране на ученици и студенти с успехи в обучението, изкуството, науката и спорта.

Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация, е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.

Осигурени са познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.

Във всички общински образователни институции се създава организация за опазване здравето на децата и учениците, на работещия педагогически и непедагогически персонал в условията на продължаващата епидемична обстановка COVID – 19.

По повод 15 септември – началото на учебната година първокласниците ще получат подаръчни комплекти, а групите в детските градини дидактични и образователни игри и материали.

Община „Тунджа“ подкрепя инициативата „Купи книга. Дари я на своето училище“  на Асоциация  „Българска книга“ и осигури за училищните библиотеки като подарък 4 тома „Подбрани извори за българската история“ на Център за изследвания на българите – Издателска къща  „ ТАНГРА ТанНакРа“.

За всяка класна стая Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предоставя плакат „НАШИТЕ ПРАВИЛА“ за етично и отговорно поведение в училище.

По традиция кметът и неговия екип, както и служители на общинска администрация ще споделят откриването на учебната година.

В първия ден на новата учебна година от 10.00 ч.  в  двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ ще се проведе празнично събитие „Традициите – път към доброто образование“ с  водеща Наталия Цекова и участници Ивета Костова, Даниела Косева, Румен Бошнаков, Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ и ученици от училището.

Инициативата е по повод началото на учебната година и се провежда във връзка с изпълнението на проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Договор за БФП по ОП НОИР № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално –икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, Компонент 1.

About the Author :

Leave a reply