Средното равнище на безработица през 2018 г. в област Ямбол е 6,4 %

eaa25998f7324800ba44f4a9ad90b2d0През 2018 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 3594 души. Сравнението с 2017 год. показва намаление от 1049 д. (с 22.6%), което е тенденция от 2014 година. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2438 човека в Ямбол и 1156 в Елхово, като в сравнение с предходната година броят на безработните лица в Ямбол е по-нисък с 658 души, а в Елхово намалението е с 91 .

Средногодишното равнище на безработица през 2018 г. е 6.4%, като по този показател областта е на 11-то място по ниска безработица след област Русе (5.8%) и пред област Хасково (6.6%). Спрямо предходната 2017 год. се отчита намаление с 1.9 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.2%) показва по-високо с 0.2 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, средногодишното равнище на безработица е най-ниско в общините Ямбол (3.5%) и Тунджа (8.1%), а в Стралджа (13.79%), Елхово (13.81%) и Болярово (14.4%) то е по-високо. Спрямо 2017 год. във всички пет общини се отчита спад на равнището на безработица, най-значителен в община Стралджа (със 7.8 процентни пункта), по-слаб в Болярово и Тунджа (с 4.1 и 3.4 процентни пункта) и най-слаб в Ямбол и Елхово (с 1.1 и 0.5 процентни пункта).

През 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 4296 работни места (РМ), от които 3651 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с 2017 година броят на общо заявените работни места е по-голям само с 1 РМ. Обявените места за първичния пазар са повече със 168, докато разкритите на вторичния намаляват със 167.

Най-много работни места на първичния пазар през годината са заявени в отраслите “Преработваща промишленост” (1188), “Административни и спомагателни дейности” (539), “Хотелиерство и ресторантьорство” (423), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (421), “Образование” (179), “Държавно управление” (171), “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” (146), “Строителство” (135), “Операции с недвижими имоти” (108), “Селско, горско и рибно стопанство” (95), “Транспорт, складиране и пощи” (82), “Други дейности и услуги” (33).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места, са за машинен оператор, общ работник, сезонен работник, работник, монтажник, учител, манипулант в промишлеността, камериер/камериерка, продавач-консултант, шивач, сервитьор, чистач/хигиенист, заварчик, готвач, шофьор, обслужващ работник, шлосер, мияч, сметосъбирач, барман, опаковач, администратор хотел, помощник-готвач. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от други професии, за които са обявени под 30 РМ.

Започналите работа безработни лица през 2018 г. са общо 3788, от които 3191 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 597 безработни, като 351 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 246 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :

Leave a reply