Средната фактура за електроенергия през февруари за битовите клиенти в Югоизточна България е по-ниска от януарската

evn341_01Средните стойности на фактури и потребление през февруари 2016 г. за битовите клиенти в Югоизточна България са близки до тези през януари 2016 г. Данните на EVN България показват, че средната фактура за битовите клиенти за февруари 2016 г. е 71,81 лв. с ДДС, което е малко по-ниско спрямо средната стойност на фактурата за месец януари 2016 г., когато е била 72,38 лв. с ДДС.

Данните на EVN България сочат още, че средното потребление на електричество през февруари 2016 г. е било 396 киловатчаса, което също е близо до средното потребление за януари 2016 г. – 398 киловатчаса.

По-детайлният анализ на стойностите на фактурите по отделни групи клиенти за февруари 2016 г. показва, че:

  • 52,6% от битовите клиенти на EVN България имат консумация на електроенергия за февруари 2016 г. до 300 киловатчаса и средна сметка от 21,59 лв. с ДДС. Средната стойност година по-рано – за февруари 2015 г., е била 21,87 лв. с ДДС.
  • 39,3% от битовите клиенти на EVN България с консумация от 301 до 1000 киловатчаса имат средна сметка от 102,32 лв. с ДДС. Средната стойност за същия месец година по-рано е била 101,84 лв. с ДДС.
  • при 8,1% от битовите клиенти на EVN България е отчетена значително висока консумация, която надвишава 1000 киловатчаса. Те имат средна сметка за февруари 2016 г. в размер на 248,81 лв. Година по-рано средната февруарска фактура е била 248,65 лв. с ДДС. 

Посочените стойности на потребление и фактури са средно изчислени, поради което не могат да се отнесат автоматично към всеки един конкретен клиент, чиято консумация на електроенергия е индивидуална и зависи както от степента му на енергийна ефективност, така и от профила на потребление. Важен фактор е и различният начин на отопление през зимата по населени места –  в някои райони преобладава отопление с електроенергия, а в други – с твърдо гориво, централно отопление и др.

 

EVN България напомня, че особено през зимата, важно значение за консумацията на електроенергия и респективно за размера на фактурите, имат следните фактори:

  • режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
  • състояние на жилищната сграда/имот
  • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
  • външна температура: понижението на външната температура с 1°C увеличава потреблението на енергия за отопление с между 6 и 10%
  • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
  • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др. 

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

EVN България напомня, че във всяка фактура за електроенергия, издавана от дружеството, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

About the Author :