Средната жилищна площ на човек в област Ямбол е 35,9 кв. м

Ямбол, 19.06.2020 г.

Жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради към 31 декември 2019 г., като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.3 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%), съобщават от Националния статистически институт.  Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 25.4 хил. или 59.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.4 хил. или 31.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.3%, а панелните – 0.8%. В градовете 48.0% от тухлените сгради са с гредоред, а 40.1% са тухлени с бетонна плоча.

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради – 26.0 хил. или 60.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.7 хил. (36.4%), триетажните са 733, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 669.

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване показва най-голям относителен дял на построените жилищни сгради в периода 1946 – 1960 г. – 32.3% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 – 1970 г. – 22.9% (фиг. 1).

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2019 г. е 613, като в градовете тя е 525, а в селата – 827. През предходната година стойността на показателя за областта е 604 жилища, съответно 517 в градовете и 815 – в селата.

В края на 2019 г. в област Ямбол 24.6 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 23.7 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.3 хиляди. В градовете на областта 44.6% от жилищата са двустайни, 31.5% са тристайни, 14.0% са с четири и повече стаи и 9.9% са едностайни. В селата 43.0% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища – 35.2%, двустайните – 18.4% и едностайните – 3.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.6, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата – 1.2.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 70.2 хил. или 97.6% от общия жилищен фонд на област Ямбол.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 943 хил. кв. м, като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.7 кв. м., като от градовете тя е 69.7 кв. м., в селата – 67.3 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 35.9 кв. м, като за градовете тя е 31.1 кв. м, а за селата – 47.6 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 35.4 кв. м., като в градовете тя е 30.6 кв. м, а в селата – 46.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 71.9 хил. жилища в област Ямбол 73.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод – 7.5%, а само електрифицирани – 3.7%.

About the Author :