Община „Тунджа“ изгради на територията си система за ранно оповестяване на пожари

WP_20150723_10_27_05_ProЗавърши изграждането на интегрирана система за превенция на горски пожари на територията на община „Тунджа“. Системата включва две контролни станции в землищата на селата Каравелово и Голям манастир и Център за мониторинг и контрол в административната сграда на община „Тунджа“ в Ямбол. Средствата за проекта, на стойност 84 500 лева, са осигурени по Програмата за развитие на селските райони, мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности“.

Новата интегрирана система е в състояние да разпознава възникването на малки пожари на площ от 2 500 кв. км. На територията на общината. Контролните станции извършват непрекъснат анализ на зона от 360 градуса и предават информация в реално време чрез радиорелейни връзки към контролен пункт. Информацията ще се получава и обработва автоматично, като при възникване на пожар се подава аларма към денонощно наблюдаващия оператор, който предава информация към териториалните звена на противопожарна защита. Всяка от контролните станции на системата е напълно автономна, тъй като захранването за нейната работа се осигурява от хибридна система от слънчеви панели и ветрогенератор.

Община „Тунджа“ има реализирани три проекта по превантивни дейности за борба с пожарите и възстановяване на горски потенциал – мярка 226 по ПРСР. Изградени са 7 броя пожаронаблюдателни пунктове в селата Търнава, Победа, Меден кладенец, Голям манастир, Каравелово, Драма /2 бр./. Противопожарни бариерни прегради и минерализовани ивици за борба с горските пожари са изградени в землищата на селата Каравелово, Крумово, Драма, Меден кладенец, Коневец, Голям манастир, Генерал Тошево. Ремонтиран и реконструиран е водоизточник за борба с пожарите в с. Меден кладенец. Изградени са 2 броя противопожарни депа в с. Меден кладенец и в местността Бакаджик.

About the Author :