Специалисти провериха замърсяването на река Тунджа в Ямбол

8970Екип от експерти на Басейнова дирекция ИБР-Пловдив, РИОСВ-Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС-Стара Загора, в присъствието на представители на областна администрация-Ямбол и ВиК ЕООД-Ямбол, извърши проверка на сигнал за замърсяване на река Тунджа при Ямбол.

При направения оглед на коритото на реката, в мястото на заустване на канализационен колектор за отпадъчни води от индустриалната зона в гр.Ямбол, са констатирани на няколко места  мазни отложения с кафениково-жълт цвят. Взети са три водни проби – една от самия колектор и две от река Тунджа – преди и след колектора.

Водните проби от р.Тунджа ще бъдат изследвани по показателите активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород, температура, БПК (биологична потребност от кислород), нефтопродукти, кадмий, никел, живак, олово, мед, цинк, хром, манган, цианиди, арсен, желязо, общ азот, общ фосфор,амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, фосфати (като фосфор). На отпадъчните води от колектора ще бъде извършен анализ по показателите от издаденото разрешително за заустване на ВиК-Ямбол.

Резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайтовете на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и РИОСВ-Стара Загора.

 

About the Author :

Leave a reply