Социалните услуги на „Тунджа” достигат до близо 1500 души

chelen 1Общо 1498 души ползват социалните услуги, предоставяни от община „Тунджа”. Част от тях получават институционален тип грижа, а други са ползватели на социални услуги в общността. Увеличеният брой на хората, до които достигат социалните услуги, е доказателство, че социалната политика на община „Тунджа” е насочена към осигуряване на по – добри условия за живот на хората в неравностойно положение. Широкият спектър от социални услуги има за цел да гарантира равен достъп до механизми за социално включване и да отговори в най – висока степен на потребностите на хората.

Потребителите в Дома за стари хора „Христо Ботев” с. Болярско са 30 души. Капацитетът на услугата бе увеличен през 2010 г. поради високия интерес от страна на населението. Общината търси възможности чрез поректи с външно финансиране за осигуряване на нови места и още по – добри условия за грижа в Дома за стари хора, който се утвърди като една от най – качествените и предпочитани услуги.

Потребителите на социалната услуга в общността Дневен център за стари хора в общината са 60 души. Тяхното ежедневие се организира от екипите на двата дневни центъра в селата Генерал Инзово и Скалица. Услугата предлага дневна грижа за самотните възрастни хора, без те да бъдат откъсвани от домовете си и от населените места, в които живеят. Община „Тунджа” се стреми да развива качеството и да разширява обхвата на услугата, предвид високия й социален ефект.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево работи с капацитет 25 потребители. Широкият спектър от услуги, които предлага центъра е в полза както на самотните възрастни хора, така и на децата, и на хората с увреждания. Екипът, който включва социален работник, психолог, рехабилитатор, социален сътрудник и трудотерапев, предоставя услуги на потребители от различни целеви групи.

chelen 1 - prenosЗаедно със Сдружение с нестопанска цел КАРИТАС, общината разкри и развива социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Веселиново. Капацитетът на центъра е 20 души. В него се предоставят услуги на лица с различни по характер  и степен увреждания и дефицити.

С безспорен висок социален ефект са и социалните услуги, свързани с предоставянето на готова храна. Услугата „Домашен социален патронаж” на територията на общината е с капацитет 220 души. Тя се предоставя чрез Домашен социален патронаж Болярско, Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” Победа и Домашен социален патронаж „Тунджа”. В териториалния обхват на услугата са включени 19 населени места. Наред с доставката на готова храна, услугата включва и допълнителни здравни и социални интервенции в домовете на потребителите.

От 2009 г. до настоящия момент, община „Тунджа” предоставя без прекъсване социалната услуга „Обществена трапезария”. Като местна дейност тя е с капацитет 200 потребители. Общината успешно усвоява средства с външно финансиране, за да гарантира равен достъп до услугата за жителите на всички 44 населени места. Реализирани са 4 проекта в партньорство с Местна инициативна група „Тунджа”, Общински младежки съвет „Тунджа” и “Странджата БГ” ЕООД за доставка на услугата „Обществена трапезария” за 360 души. Към настоящия момент община „Тунджа” реализира проекти с европейско финансиране за 460 потребители на услугата от всички населени места.

С висока социална значимост в малките населени места са услугите в домашна среда. Общината предоставя услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник по проекти в външно финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Чрез „Центъра за услуги в домашна среда“ 90 лични асистенти и домашни помощници обгрижват 132 лица в неравностойно социално положение. По проект „Нови възможности за грижа” 40 лични аситенти обгрижваха 82 души в невъзможност да се обслужват сами.

Социалната политика на община „Тунджа” е динамична и гъвкава, изцяло съобразена с очакванията и потребностите на местните общности.

 

About the Author :