Социален проект помага на 85 възрастни в “Тунджа”

???????????????????????????????От  22.02.2016 год. са назначени 10 лични асистента и 15 домашни санитари, които заедно с 3 /три/ медицински сестри, 3 /трима/ социални работници, 1 рехабилитатор и 1 психолог, които по график ще предоставят интегрирани медико-социални услуги в домашна среда за  85 потребители от 14 населени места на територията  на община „Тунджа”. Това съобщи днес кметът на община “Тунджа” на редовния брифинг.

Социалните услуги ще се предоставят в продължение на 18 месеца и са етап от реализацията на проект Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел  на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в Община „Тунджа”.

За асистиращ персонал са заявили интерес 202 лица, а за специалисти са кандидатствали 13 лица. След прецизен подбор по документи, събеседване и обучение за предоставяне на интегрирани услуги са допуснати 40 кандидата за заемане на позиции „домашен санитар” и „личен асистент”.

Комплексните медико-социални услуги ще се предоставят в дома на потребителите, според изготвен индивидуален план-график за посещение и ще обхващат следните направления:

–          Дейности за социална подкрепа и социално включване;

–          Дейности за лична помощ и организиране на ежедневието;

–          Помощ в комунално-битови дейности;

–          Медицински грижи, профилактика и консултация;

–          Рехабилитационни дейности и консултация;

–          Социално и психологическо консултиране;

–          Семейно консултиране и подкрепа.

Социалните и здравни специалисти, назначени по проекта извършиха оценяване на индивидуалните потребности, периодичността и вида социални услуги на 220 кандидат-потребители, живеещи на територията на община „Тунджа” .

Предстои отваряне на втори етап за набиране на заявления от кандидат– потребители през периода 01.03. – 15.03.2016 год., като ще се гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чийто срок  на изпълнение изтича на 29.02.2016 г.

Проектът на Община „Тунджа” е одобрен по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051M90PO001-2.002 “Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020  и е на стойност 499 964.12 лв,

Изпълнението на дейностите стартираха през м. ноември 2015 г. и ще се реализират в продължение на 22 месеца, през 18 от които ще се предоставят реално услугите в домовете на потребителите.

 

About the Author :