Собствениците на ловни кучета вече ще плащат такса

000440477От тази година собствениците на ловни кучета вече ще заплащат такса за притежаването им. Промяната е в сила с последните изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност от 19.02.2016 г.

Новият текст на чл. 175, ал. 2, т. 6 от закона гласи, че се освобождават от такса собствениците на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект. От такса са освободени още собствениците на: кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета. Освобождаването от такса обаче не отменя задължението на собствениците им за подаване на декларация по чл.117 от ЗМДТ.

Община Ямбол напомня на собствениците и на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Собствениците на кучета следва да предприемат действия по подаване на декларация  по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в тримесечен срок от датата на придобиването – в общината по постоянния адрес/седалището на собственика.

Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на годишната такса от 12 лв.  се извършва в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол. Плащането може да стане в брой или безкасово с ПОС- терминал в ЦУИ на община Ямбол, както и по банков път – по сметка: BG13SOMB 91308424420344, код за вид  плащане: 44 80 13, Общинска банка АД, ФЦ- Ямбол, BIC: SOMBBGSF.

Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мерки, свързани с намаляване броя на безстопанствените животни.

Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ (Областната дирекция по безопасност на храните) и в съответната община. Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията по поставяне на микрочипа.

На нередовните собственици ще се налагат санкции, предвидени в нормативната уредба.

 

 

About the Author :