Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

350367_375_282РИОСВ – Стара Загора напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции,  съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им.

За регистрацията на диви животни, отглеждани на територията на област Стара Загора, област Сливен (без община Котел), област Ямбол и община Тополовград, собственикът подава в РИОСВ – Стара Загора заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното.

При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси.

Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и  потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., съгласно Закона за защита на животните а при повторно нарушение от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

About the Author :