Смениме личния си лекар до 30 юни

RZOKРЗОК гр. Ямбол напомня на всички здравноосигурени лица за възможността от 1 до 30 юни 2016г. да направят смяна на личния си лекар с друг, който е сключил договор за работа с НЗОК/РЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК.

За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Това, както и включването на новоизбраните в пациентската листа на новия общопрактикуващ лекар се извършва по служебен път в РЗОК.

Здравноосигуреното лице /ЗОЛ/, желаещо да смени своя общопрактикуващ лекар представя на новоизбрания здравноосигурителната си книжка, попълнена “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар” и документ за актуалния здравноосигурителен статус.

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, смяната на личен лекар може да се извърши два пъти годишно – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

При последната кампания през месец декември 2015г. общият брой ЗОЛ направили смяна на личен лекар за област  Ямбол е  бил 1858.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствените средства, които хронично болните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а  рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК  в района, в който е упражнен временният избор.

Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до                 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

Здравноосигурените лица, на които е поискано да заплатят оказаната медицинска помощ при инцидентно посещение задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. При нарушаване на правата им те могат да подават жалби до директора на РЗОК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

About the Author :