Слабо нарастване на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област преза месец ноември 2022 г.

 

Ямбол, 29.12.2022 г.

Регистрирана безработица

През ноември 2022 г. се отчита слабо нарастване на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2273 – с 66 души повече от безработните в края на м. октомври. Безработните през ноември 2022 г. са по-малко със 154 души (с 6%) в сравнение със същия месец на м.г., когато безработните бяха 2427 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4,1 %.

 

 

         Данни по общини

Промяната в броя на регистрираните                               безработни   през ноември в областта се дължи            на  слабото   увеличение в петте общини –                      Ямбол и Елхово (с 15      души), Тунджа (с 14),               Стралджа (с 12) и Болярово – с 10 души.

 

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През ноември 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,9%, 89 лица; младежи до 29 г. – 9,6%, 218 лица; продължително безработни – 24,4%, 554 лица; лица без квалификация – 61,4%, 1396; лица с основно и по-ниско образование – 44,8%, 1019, лица с увреждания – 6,5%, 148.

 

Входящ поток безработни лица

През ноември 390 лица са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта. Броят им не се различава съществено спрямо новорегистрираните през предходния месец (439) и съвпада с данните за същия период на м.г. (390 души).

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите Преработваща промишленост (23%); Държавно управление (12%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Административни и спомагателни дейности (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Селско, горско и рибно стопанство (4%); Строителство (3%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали работа

Започналите работа безработни през ноември са 153 и са с 56 души по-малко от октомври (209). В сравнение със същия месец на предходната година (190) започналите работа са с 37 души по-малко.

Включените в субсидирана заетост са 8 души, като двама от тях са започнали работа по програми и насърчителни мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за насърчаване на заетостта. Други 6 са започнали работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – по 3 лица в схема „Заетост за теб” и схема „Младежка заетост“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 77 – двойно по-малко от предходния месец (148) и с 28 по-малко от ноември 2021 г. (105). Най-голям дял свободни работни места са заявени в секторите Държавно управление (17%); Преработваща промишленост (16%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (14%); Образование (14%); Строителство (12%); Хуманитарно здравеопазване и социална работа (9%);Хотелиерство и ресторантьорство (8%).

Най-много работни места са обявени за позициите: домашен санитар; санитар; продавач-консултант; работник консервна фабрика; чистач; общ работник строителство на сгради; учител; готвач; касиер и др.

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас
Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6

056 81 29 78

[email protected]

 

www.az.government.bg

About the Author :