Система “Архимед” следи решенията на Общински съвет – Стралджа

DSC02749За взетите решения на ОбС в Стралджа се води електронен и хартиен дневник. Изпълнението на всяко решение „тръгва” към  служителите от общинска администрация  чрез системата „Архимед” която в същото време и контролира  процеса. Председателят на ОбС Стралджа Атанаска Кабакова отчете това като предимство. На януарското заседание тя  определи работата на съветниците като  активна и отговорна, но не пропусна да отбележи, че все още е недостатъчно участието им в обществени обсъждания, в работата на групите по разработка на Общинския план за развитие.

За периода  юли-декември 2014 г.  съгласно утвърдения план ОбС е провел 6 заседания, от които едно тържествено. Всички са открити с осигурен достъп на граждани и медии. Няма отложени заседания. Внесени са 75 докладни записки с предложения за решения като най-голямата част – 67 са на кмета Митко Андонов, 4 са внесени от председателя, 2 от председателя на ПК по Бюджет и финанси, една от началника на РУ”Полиция” и една от общински съветник. През отчетния период е създадена една временна комисия.

Приети са общо 78 решения от които с утвърдителен и информационен характер, приемане на нови програми, наредби и промени в нормативната база – 14 , организационни решения – 10, финансово-стопански – 27 и още толкова социално-икономически. През отчетния период 47 от приетите решения са изпълнени, 26 са в процедура, други пет са в процес на изпълнение. С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 59 граждани на обща стойност  6570 лв. като това са все хора с необходимост за лечение, следоперативно лечение, закупуване на лекарства, неотложни социални дейности или пострадали при бедствия.  Отхвърлени са други 30 искания поради неактуални, неокомплектовани документи и неотговарящи на изискванията съгласно Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи.

За второто полугодие на 2014 г. ОбС  е приел Общински план за развитие на Общината 2014-2020 г., Годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 2015г., Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит за периода 2015-2017г., Годишен план за 2015 г. за дейността на звеното за вътрешен одит. Приети са и две програми – за управление на отпадъците и за опазване на околната среда 2014-2020г. На вниманието на съветниците беше Декларация за функциониране на „Производствено-складова база Стралджа-Мараш”, която всички подкрепиха. Гласувани са актуализации на бюджета за изминалата година и на Наредба № 5 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги. Не са малко изслушаните отчети за различни дейности на общината и по изпълнение на проекти, програми, планове.

About the Author :