Синята зона – „котката“ дебне „мишките“

Marieta SivkovaС въвеждане набързо на  т.н. Синя зона през 2012 г., без обществено обсъждане и  без анализ за потребността, Ямбол стана поредната касичка на ГЕРБ. Само с едно решение на Общински съвет Ямбол и без Наредба за дейността, стартира създаване на общинско предприятие, обособяване на зони, назначения, закупуване на техника.

На петата година вече имаме действаща структура с 30 служителя, бюджет от 520 000 лв., план за приходите през 2017 г. от 700 000 лв. и желание „паяците“ да станат два.

Кметът на Община Ямбол, с две свои заповеди определи режима на платено паркиране в 27  обособени зони с общо 823 паркоместа.

Описаните 12 обособени зони в първата заповед от 2013 г. са с общо 473 паркоместа и се намират в административния център на  град Ямбол. В по- голямата си част, те  представляват съществуващи паркинги и паркоместа, отпреди съществуване на т.н. Синя зона, и се явяват достатъчни за нуждите на град Ямбол, което се констатира и от гражданите.

С втора заповед са определени още 15 обособени зони с общо 350 паркоместа, които се намират в Централна градска част, но представляват части от улици и междублокови пространства в предимно  жилищни територии. Такива са зоните по ул.“Страхил войвода“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Брайла“, ул. „ Цар Самуил“. Съществуването на платени паркоместа в тези 15 зони не е целесъобразно и оправдано, защото те са отдалечени от най- често ползваните  от гражданите  администрации и учреждения. Основният мотив за въвеждане на т.н. Синя зона бе облекчаване на транспортния достъп  на граждани до такива институции, което в случая не е налице.

Извън обхвата на Синята зона, в прилежащите територии на тези 15 зони се предизвиква насищане и концентрация на паркирани превозни средства, паркиране по тротоари и зелени площи, което е недопустимо.

От отчета на кмета за 2016 г. за изпълнение на Програмата му за управление, става ясно, че ползата от Синя зона е донякъде дисциплиниране на гражданите и се свежда до бройки санкционирани шофьори и поставени скоби. Дисциплинирането на шофьорите и намаляване на нарушенията, което се целеше да се постигне, реално  не се получи, тъй като нарушенията и сега са факт, само че в по- отдалечени от центъра територии.

От платените паркоместа се събират пари, които  се плащат на служители, за   санкциониране на нарушителите  в целия град, в т.ч. и Синята зона. Между  двете дейности – платено паркиране, от една страна,  и контролиране на нарушителите в целия град, няма общо. Едното е дейност на общината, а другото- на държавен орган  за контрол по Закона за движение по пътищата. Общината реално изземва функциите на МВР, вместо да изисква контролните органи да си вършат работата.

Така, под формата на общински предприятие е създадена и действа общинска пътна полиция в целия град.

За да спре това безумие трябва да се ограничи до необходимия минимум Синята зона и дейностите по принудителното отстраняване на автомобили да се извършват както е по Правилник, единствено в обхвата на зоната.Тя трябва да е ефективна и да не се причинява тормоз и неудобство на гражданите.

Куриозен е факта, че съобщението за глоба се изпраща по пощата и когато лицето го получи, вече е изтекъл срокът за обжалване, който тече от датата на съставянето. ТП „Български пощи“ е затрупано с писма от общината до граждани за глоби, които те не могат да обжалват.

Получава се омагьосан кръг, в който е ясно че една „котка“ дебне „мишките“  и цялата работа е за да влязат едни пари за заплати в бюджета.

Ограничаване на обхвата на зоната за кратковременно платено  паркиране  е наложително. То ще доведе до намаляване на числеността на ОП “Платени зони за паркиране“,спестяване на средства за заплати, издръжка и техника и ще намали напрежението сред гражданите.

Иначе както е тръгнал кметът, скоро ще казват, че за   административен център  Област Ямбол има една  Синята зона/град Ямбол/.

 

Инж. Мариета Сивкова

About the Author :

2 Comments to “Синята зона – „котката“ дебне „мишките“”
 • Петър Петров
  February 10, 2017 - Reply

  Право на отговор:
  Уважаема госпожо Сивкова,
  След като избързахте да публикувате статията Синята зона – „котката“ дебне „мишките“ в Ямболските всекидневници преди уговорената с Вас среща за понеделник /13.01.2017г./, по проблемите на “Синя зона” град Ямбол съм длъжен да Ви отговоря следното:

  1.Съгласно Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Платени зони за паркиране” – бюджетна дейност към Община Ямбол в раздел трети е записано:
  Чл.6. ОП „Платени зони за паркиране” е с предмет на дейност, както следва:
  (1) Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платените зони за паркиране. (2) Управление и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол.
  От това става ясно, че твърдението Ви – принудително отстраняване на автомобили да се извършва по Правилник, единствено в обхвата на “Синята зона” е невярно.

  2. Решението за създаване на “Синя зона” в град Ямбол е взето на 12-то заседание на Общински съвет проведено на 13.07.2012г. по точка десета от дневния ред. От протокола на заседанието виждам, че във вашето изказване Вие не оспорвате границите на “Синята зона”, а изказвате опасения от това, че повечето паркоместа ще увеличат разходите и тази дейност няма да бъде покрита от приходите. Стартирането на “Синята зона” започна на 01.08.2013г. след едногодишно проучване, анализи, обмяна на опит, намаляване на таксите по местоживеене, служебен абонамент, цена за престой един час, всичко това по мое предложение до Общински съвет. “Синята зона” е приета и е факт и смятам, че всеки един гражданин най-малкото общински съветник трябва да се съобразява с приетите решения и да ги изпълнява. Съгласен съм с Вас, че е добре да има наредба за “Синята зона”. Вие като общински съветник бихте могла да внесете проект за наредба и Общински съвет да разгледа одобри и приеме. Макар,че в горното решение подробно е записано:
  – границите на “Синя зона”.
  – таксите за паркиране.
  – паркиране по местоживеене.
  – паркиране служебен абонамент.
  – паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания.
  – начините, случаите и цените при блокиране с техническо средство тип “скоба”.
  – начина и реда на принудително преместване на неправилно паркирало ППС.
  – службите за контрол.
  Що се отнася за приходите за изтеклите години от създаването на предприятието, те покриват изцяло всички направени разходи.

  3. Принудителното преместване на неправилно паркирали автомобили не причинява тормоз и неудобство на гражданите както Вие твърдите. Напротив. Всички тези действия са насочени срещу нарушителите и са регламентирани от Закона за движенията по пътищата, съгласно чл.168 т.1 и чл.171 т.5. Те не изземват функциите на органите на МВР, а взаимно се допълват. Дългите години в прехода ние някак си свикнахме да не обръщаме внимание на неправилно паркирали МПС по улици обозначени със забранителни знаци и маркировки, паркиране по тротоари, зелени площи, детски площадки, в зони за отдих и къде ли не, само и само на някой да му е удобно без да се съобразява със закони, наредби и правилници. И сега когото започнахме да контролираме всичко това станахме неудобни, защото нарушихме спокойствието на нарушителите и бръкнахме в джоба им , да си заплащат нарушенията.
  Госпожо Сивкова, колкото и да не харесвате дейността на ОП “Платени зони за паркиране” ще Ви кажа, че има не малко граждани който одобряват дейността ни и подържат в работата. Няма да е пресилено, че ние се превърнахме в спешен център тел.112, на който много граждани търсят нашето съдействие за отстраняване на нередности в паркирането не само в “Синята зона” но и на територията на Община Ямбол, за което безкрайно много им благодаря! Не са малко и тия, който желаят разширяване обхвата на “Синята зона” за да могат безпроблемно и безпрепятствено да паркират пред домовете си.
  Госпожо Сивкова, Вие не за първи път говорите и пишете в Ямболски всекидневници непроверени и неточни неща за “Синята зона”. Такъв бе случая с талоните с които работихме. Вие определихте тези ценни книжа, които се издават с разрешение на Министерството на финансите и отпечатват в специализирани печатници с най-малко три защити, като обикновени хартийки, твърдение което не отговаря на истината. Знам, че не харесвате “Синята зона”, но това не ви дава право, най-малкото като общински съветник да хвърляте в пространството неистини, с които да заблуждавате гражданите на град Ямбол и на тази база да си правите евтина реклама.

  инж. Петър Петров
  Директор ОП “Платени зони за паркиране”

 • случаен
  February 11, 2017 - Reply

  аз съм за синя зона-баровските коли които струват стотици нямат ли левче или две да стоят цял по центъра-а другите да не могат да си свършат работата по институциите.

Leave a Reply to Петър Петров Cancel reply