Синдикално събрание на общинската администрация

pod chelenНа 25 януари 2016 година в залата на Младежки дом – гр. Болярово се проведе общо събрание на служители и работници от Община Болярово при спазване разпоредбите на чл.292 и 293 от КТ.

За председател на събранието бе избран Анелия Кирова, за протоколчик – Валентина Янева. Председателят откри събранието при следния дневен ред: 1. Организационни въпроси; 2. Решение за използване на средствата от фонд СБКО; 3. Попълване състава на синдикалната организация;  4. Разни.

По първа точка от дневния ред кметът на общината Христо Христов запозна присъстващите накратко с нормативните документи: правилник за вътрешния трудов ред; етичния кодекс и трудовата дисциплина; новата структура на общинската администрация.

По втора точка от дневния ред беше дадена думата на Мария Янчева (главен експерт „Бюджет и ФСД”. Госпожа Янчева представи на вниманието на присъстващите сформирането на фонд СБКО и начините за неговото използване.

След направените разяснения беше направено следното предложение от Янко Анев -средствата от СБКО да бъдат начислявани ежемесечно към трудовото възнаграждение. Предложението на г-н Анев след гласуване бе прието единодушно от присъстващите в залата.

По трета точка от дневния ред бе подложена на гласуването промяната на състава синдикалното ръководство. На мястото на  Дойчо Янев Христов, чиято длъжност бе съкратена в новата общинска структура, бе избран единодушна Гинчо Георгиев Шумов. Предложението постъпи от заместник-кмета г-жа Нина Терзиева.

About the Author :