Сигнал на Иван Кърцъков за ремонта пред ДКЦ 1

До председателя на ОбС Ямбол

г-н Антон Шиков 

До главния прокурор на РБ

г-н Иван Гешев 

До ръководителя на специализираната прокуратура

г-жа Валентина Маджарова 

копие:

До ПК „ЗОРПК“ на ОбС Ямбол

г-н Д. Горнаков 

До ПК „ОИКДОУСОС“ на ОбС Ямбол

г-жа Катя Георгиева 

До общинските съветници

на ОбС Ямбол мандат 2019/2023г. 

До медиите

        

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

 

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

и 

С И Г Н А Л

за проверка

Относно: Възложен и изграден обект от Капиталовата програма за 2020г на община Ямбол в нарушение на Закона за обществените поръчки и други 

            Уважаеми г-н Шиков,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаема г-жо Маджарова,

            Уважаеми г-н Горнаков,

            Уважаема г-жо Георгиева,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

 

            С Решение № РД/02-00159 от 28.02.2019г. община Ямбол е обявила обществена поръчка по ЗОП с предмет „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по единадесет обособени позиции” видно от интернет страницата на Община Ямбол – https://yambol.bg/profile/item/229  Това е така и на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки – https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=367248  И на двете места въпросната обществена поръчка е отворена и не е приключила с изключение на обекта по обособена позиция №3 – “Изграждане „Пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод “Баумит”, за което са изпратени съответните документи до АОП за сключен и изпълнен договор за СМР.  Всички останали обекти все още продължават да са в процедура по избор на изпълнител. Това, което се оказва на практика обаче не е така! Към края на изминалата 2020г. кмета на община Ямбол е възложил един от тези обекти – Обособена позиция № 5: “Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. “Генерал В. Заимов”, ул. “Георги С. Раковски”, ул. “Независима България” и ул. “Жельо Войвода”; кв. 33 – ЦГЧ; Между кв. 32 – ЦГЧ от о.т. 77 – о.т. 83 – о.т. 82 – о.т. 81 – о.т. 80 – о.т. 79; В УПИ – V, кв. 40 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ”, на съвсем друга фирма?! Обект, който в момента е предмет на търг по ЗОП?! Обект, за който въпросните участници могат без проблем да осъдят община Ямбол за пропуснати ползи и каквото още може да се сети човек?! Все едно кмета няма администрация и въобще не знае какво се случва в община Ямбол?! Тази община, на която той е кмет?!

Много спорно и предмет на нестихващи дискусии, включително и от таксиметровите шофьори, е новоизграденото „мини-кръгово кръстовище“, както гальовно го нарече кмета Валентин Ревански, по този проект точно пред входа на ДКЦ 1 ЕООД, по известен на гражданите като Първа поликлиника! Всички те оспорват два факта – отговаря ли на минималните допустими габарити по Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) и Колко от предвидените в първоначалния проект парко-места „изяде“ въпросното мини-кръгово кръстовище? Съгласувал ли е въпросните изменения автора на проекта?

Строителните фирми участници в търга започнаха да роптаят, че обектите, за които те са се подготвяли, впрегнали са интелектуален ресурс на служителите си, а може би и на външни консултанти, изработили и подали документация за участие в търга – все неща, за които са похарчили финансови средства, се възлагат най-безцеремонно на други фирми за изпълнение?!

Питанията, които имам към ОбС Ямбол, съгласно Правилника са:

 1. Има ли в ОбС Ямбол каквато и да е информация по изнесените по-горе факти? Какви суми в числово изражение са заделени в бюджета за 2021г., предвидени за разплащане по загубени съдебни дела от община Ямбол към момента?
 2. Колко и кои от членовете на комисията за избор на изпълнители по обществената поръчка, назначени със заповед на кмета, са все още служители на община Ямбол? Кой е бил юриста/юристите в състава на комисията и той/те все още ли е/са служител/и на община Ямбол (вкл.резервните членове)?
 3. Има ли и какво е било становището на ресорния зам.-кмет по строителството и на началника на правния отдел, когато е възлаган този обект за изпълнение в края на 2020г.?
 4. Отговаря ли изграденото „мини-кръгово кръстовище“ на минималните допустими габарити по Закона за устройство на територията и Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г.) и Колко от предвидените в първоначалния проект парко-места „изяде“ въпросното мини-кръгово кръстовище? Съгласувани ли са въпросните изменения с автора на проекта и има ли издадено Разрешение за ползване и от кой?
 5. Има ли друг/и такъв/такива обект/и от въпросната обществена поръчка или от други незатворени(неприключили), който неправомерно да е възложен на друг изпълнител?
 6. Наредено ли е на председателя и на членовете на комисията да прекратят работа по приключването на обществената поръчка и ако ДА от кой? Ако не е – защо комисията бездейства почти ДВЕ години? Кога най-насетне въпросната обществена поръчка ще приключи с избор на изпълнител по останалите ДЕСЕТ обособени позиции?
 7. Има ли решение на ОбС Ямбол, с което той е задължил кмета на община Ямбол да представя по един оригинален екземпляр от всеки един сключен договор, по който община Ямбол е страна? Ако няма такова решение имате ли намерение да го гласувате и по този начин община Ямбол да стане все по-прозрачна, каквато обещавахте на гражданите когато гласуваха за вас като кандидати за общински съветници?

На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН, И УСТЕН ОТГОВОР.

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаема г-жо Маджарова,

            Отправям сигнала си за проверка до вас за да се изясни какви точно нарушения има извършени от страна на ръководството на община Ямбол по ЗОП, ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, НК и другите съотносими закони и нормативни документи, като ако се установят такива, то виновните за това лица да бъдат подведени под наказателна отговорност.

                                                                                               С уважение: Иван Кърцъков

About the Author :

2 Comments to “Сигнал на Иван Кърцъков за ремонта пред ДКЦ 1”
 • силвестър сталоун
  March 16, 2021 - Reply

  Кърцъка явно много го е яд, че не е на хорото. Ама глупав и устат, как да го влючат.

 • паце.енд
  March 17, 2021 - Reply

  месечното заплащане на управителя на ДКЦ 1 д-р Венцислав Славов е в пъти повече от годишния дивидент на собственика на дружеството- Община Ямбол. Колко е тази заплата дори ръководството на общината не знае. Със Заповед кметът Ревански поискал поименна справка , но такава не била предоставена. В договора, по който през 2012 г. докторът е назначен за управител се казва, че заплащането му ще е в размер на 300 на сто среднатата брутна месечна заплата в дружеството, но не повече от 12-месечната средна брутна месечна работна заплата в страната.
  Възнаграждението на доктора се базира обаче на текст отнасящ се за ЕАД лечебни заведения, а ДКЦ 1 е ЕООД . – http://yambolnews.net/obshtina-yambol/item/40354-za-zaplatata-na-edin-upravitel-na-obshtinsko-druzhestvo-shte-stane-vapros

Leave a reply