Сигнал за пропуски в законността на публичното обсъждане на бюджета на община Ямбол

1494501664IMG_8413-1Сигнал, адресиран до председателя на Общински съвет-Ямбол, до областния управител, до всички общински съветници в ОбС-Ямбол, изброени поименно и до медиите е изпратил ИК “Да спасим Ямбол от кмета”. Сигналът е за констатирани “съществени пропуски относно законността” на проведеното на 1 август публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2016 г.

 С И Г Н А Л

от ИК „Да спасим град Ямбол от кмета“

адрес гр.Ямбол, ул.“Николай Петрини“ 37, тел 046 66 40 40

 

         Уважаеми г-н Ибришимов,

         Уважаеми г-н Иванов,

 

            На 01.08.2017 г. се проведе публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2016 г.

След внимателен прочит на Закона за публичните финанси и НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ се констатират следните съществени пропуски относно законността на проведеното публично обсъждане:

  1. 1.      Не са спазени изискванията на чл.140 от Закона за публичните финанси с отчета да се представя информация и за изпълнението на фискалните цели – а именно за дълга, поети ангажименти и задължения за разходи – липсваха за обсъждане материалите!!!

Чл. 140. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3;

3. друга отчетна информация.

(3)   В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.

 

Чл. 82.

(3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор “Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

  1. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

Липсваха каквито и да е отчети за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.!!!

 

  1. Липсваше също какъвто и да е отчет съгласно изискванията на чл.32 ал.3 от  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Чл. 32 (1) Кметът на Община Ямбол изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общински съвет.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. годишен отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга на контролираните от общината лица по чл. 8а от ЗОД, придружен от справка от Регистър „Общински дълг”;

2. отчет на капиталовите разходи;

3. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

4. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл.28, ал.1.

5. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели и за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза.

 

Уважаеми г-н Ибришимов,

Надяваме се да проверите внимателно изнесените от нас факти и да изискате липсващата информация СЛЕД , КОЕТО ДА НАСРОЧИТЕ НОВА ДАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ!!! Не е грешно, а в случая е дори препоръчително да се възползвате от юридическа консултация от юристите на Ямболската адвокатска колегия (каквато практика имате) за да не се наложи трето публично обсъждане!

Явно служителите на община Ямбол неволно са ви подвели с така внесения отчет и случая ще остане изолиран за в бъдеще!!!

 

В очакване на отговора ви от проверката и предприетите действия:

 

Александър Петров …………………………..

Борислав Пехливанов…………………………

Каньо Канев……………………………………….

Иван Кърцъков……………………………………

Недко Попов……………………………………….

Красимир Стойчев………………………………

Димитър Иванов………………………………….

Рафаел Калдерон…………………………………

About the Author :