Сигнал за продажба на общински имот на занижени цени

До г-н Сотир Цацаров

Главен прокурор

на Република България

До г-н Димитър Петров

и.д. Ръководител на

специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов

Председател   на ПП ГЕРБ

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

Относно: Обезценяване на имот, частна общинска собственост – бившия разсадник на община Ямбол, с цел продаването му на занижена цена и ощетяване бюджета на община Ямбол.

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

Имота, за който иде реч община Ямбол го продава от известно време и той беше с цена от заповедите за търговете като следва:

Заповед за търг за продажба_РД/02-00220_03.05.2017 – под номер 44 в списъка от обектите за продажба с начална тръжна цена от 841 000 лв без ДДС;

Заповед за търг за продажба_РД/02-00425_17.08.2017 – под номер 44 в списъка от обектите за продажба с начална тръжна цена от 841 000 лв без ДДС;

Заповед за търг за продажба_РД/02-00559_06.11.2017 – номер 40 в списъка от обектите за продажба с начална тръжна цена от 841 000 лв без ДДС.

И така докато в един момент по предложение на кмета на община Ямбол Георги Славов според протокола от заседанието на ОбС Ямбол (ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 27 ЮЛИ 2018г. по т.10.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол. с ВНОСИТЕЛ: Г. Славов) имота е изваден от регулация:

„ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Решение на Общински съвет – Ямбол № XXXIV-10/28.06.2018 г., Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с който ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 се изключват от границите на населеното място като се запазва устройствения статут на имотите, засегнати от изменението на ОУП: за ПИ 87374.519.107 – устройствен режим – разсадник; за ПИ 87374.519.14 –  устройствена зона за спорт и атракции /Оса/; за част от ПИ 87374.519.16 – за улична мрежа.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.“

В последствие имота е „оценен“ наново от лицензиран оценител за ДОСТА ПО-МАЛКА ЦЕНА, одобрен е от същите общински съветници на сесия на ОбС Ямбол (ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2018г.)

„по т.5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, да бъде продаден чрез публичен търг имот – частна общинска собственост при следните условия:

Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 98 350.00 кв.м., начин на трайно ползване – Разсадник, ведно с построените в имота  административни и обслужващи сгради:

административна сграда с идентификатор 87374.34.519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.2 едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.4 едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.5 едноетажна със ЗП 20.00  кв.м.

административна сграда  с идентификатор 87374.519.107.7 едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

сграда – помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

сграда – работилница с идентификатор 87374.519.107.9,  едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

сграда – санитарен възел (външна тоалетна)  с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ормана“, актуван с акт 1859/15.07.2014 г.

Начална тръжна цена за имота  511 703.60 лв. (петстотин и единадесет хиляди седемстотин и три цяло и шестдесет ) без ДДС.

Депозит за участие в търга – 250 000.00 (двеста и петдесет хиляди) лв.“

И вече с нова заповед за търг е предложен за продажба с цена 511 703.60 лв., като видно от П У Б Л И Ч Е Н  Р Е Г И С Т Ъ Р за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост към 01.03.2019г., стр.83, той е продаден за 512 100.90 лв., или само с 400 лв по-скъпо?!

            И така явно целта е постигната?!

Въпроси, на които се дължат отговори според нас:

  1. Кое наложи, чия беше идеята и каква беше целта (като се има предвид, че вносител на предложението до ОбС Ямбол е кмета Георги Славов) на изменението на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 се изключват от границите на населеното място?
  2. Кои са общинските съветници гласували всяко едно от изброените решения на ОбС Ямбол по предложение на кмета Георги Славов и с какви мотиви за да се обезцени почти два пъти имота за продажба, като се има предвид, че това са разпоредителни сделки с общинско имущество и по закон гласуването е поименно?
  3. Кои са лицензираните оценители и правилно ли са изготвени оценките (или под натиск?) за въпросния имот, когато е бил в регулация на град Ямбол и след това? Първи оценител – в регулация и втори оценител – извън регулация?
  4. Кои са служителите в община Ямбол от дирекции „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“ и „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО“ и оказван ли им е натиск за да „съдействат“ на предложенията на кмета Георги Славов въпросния имот да придобие така желаната цена за одобрение и продажба?
  5. Налице ли е безстопанственост от страна на кмета Георги Славов?

Наказателен Кодекс – Чл. 260. (Отм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Лицензиран оценител, който даде невярна оценка или заключение за стойността на оценявано имущество и от това произтече щета в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до три години и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

 

                                                                    С уважение:   Александър Петров

Борислав Пехливанов

Каньо Канев

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон 

About the Author :