Сигнал за наемане на външни юристи от община Ямбол

Da spasimДо Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

До и.ф. ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До Сметна палата

на Република България

г-н Цветан Цветков

До АДФИ

г-н Георги Начев

До Бойко Борисов

председател на ПП ГЕРБ

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Наемане на външни юристи и изплатени възнаграждения в големи размери за адвокатски услуги в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) по дела в административни, окръжни, апелативни, касационни и … съдилища, Комисия защита на конкуренцията (КЗК), … на Община Ямбол и Общински съвет Ямбол

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Цветков,

            Уважаеми г-н Начев,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            След като в медиите и от ответници, страни по дела с община Ямбол и ОбС Ямбол, изтече откъслечна информация за изплатени адвокатски хонорари в големи размери по окончатено загубени дела (а и не само) от Община Ямбол и Общински съвет Ямбол представлявани съответно от кмета Георги Иванов Славов и Данаил Георгиев Ибришимов и направена справка на страницата на Община Ямбол в раздел „Профил на купувача“ констатирахме, че в периода от началото на 2013 година до настоящия момент, месец Май 2019г., няма обявена нито една обществена поръчка за такъв род услуга, а сумите изплатени за това многократно надхвърлят праговете определени в ЗОП! В случая не е определящ критерия „загубени или спечелени“ дела, а размера на договорените и изплатени хонорари преди началото на всяко дело на различни съдебни инстанции! Щети на община Ямбол са нанесени от разлики в изплатените прекомерни адвокатски хонорари и признатите от съда такива, като в някои случаи разликата е почти два и повече пъти?! И всичко това при наличие на цяла дирекция „Правни дейности“ в община Ямбол

            http://www.yambol.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 с 12 (дванадесет) служители към настоящия момент?!

            Директор на дирекцияПравни дейности”:

            1. Мариана Петрова тел. 046/681423, етаж 4, стая 423

            Служители:

 1. 2.      Главен  юрисконсулт: Мария Караиванова – тел. 046/681439, ет.4, стая 439
 2.            Старши юрисконсулт: Даниела Желева – тел. 046/681422, ет.4, стая 422
 3. 4.                 Старши юрисконсулт: Таня Едрева – тел. 046/681422, ет.4, стая 422
 4. 5.                 Старши юрисконсулт: Свилен Раднев- тел. 046/681439, ет.4, стая 439
 5. 6.                 Юрисконсулт: Пепа Василева- тел. 046/681422, ет.4, стая 422
 6. 7.                 Юрисконсулт: Стефка Христозова – тел. 046/681422, ет.4, стая 422
 7. 8.                 Юрисконсулт: Лидия Кръстева – тел. 046/681422, ет.4, стая 422
 8. 9.                 Юрисконсулт: Калоян Анастасов – тел. 046/681422, ет.4, стая 422
 9. 10.             Главен експерт: Мария Дончева- тел. 046/681428, ет.4, стая 428
 10. 11.             Главен експерт: Весела Атанасова- тел. 046/681428, ет.4, стая 428
 11.            Главен експерт: Малина Трингова- тел. 046/681423, ет.4, стая 423

            Като примери в подкрепа на това са:

 1. 1.      Дело за Градски парк, улици „Ал.Стамболийски“ и „Страхил“ и парк „Боровец“ срещу община Ямбол – окончателно и влязло в сила Решение срещу община Ямбол по търговско дело 57/2012 на Ямболски окръжен съд, потвърдено от Апелативен съд Бургас и Върховен Касационен съд на Република България – щета за около 750 000лв включително изплатен адвокатски хонорар от страна на община Ямбол от около 30 000 лв;
 2. 2.      Дела (две или три) по ЗМДТ срещу Министерство на отбраната за неплатени данъци по закона (абсолютно елементарни искови молби, но за сериозни суми и съотвветно сериозно адвокатски хонорари), но непризнати в пълния им размер адвокатски хонорар договорен и изплатен от община Ямбол – Административно дело 206 / 2014г. на Административен съд Ямбол, Решение №10549 от 12.10.2015 на ВАС и Определение №163 от 07.01.2016 на ВАС;
 3. 3.      Няколко дела в Комисия защита на конкуренцията (КЗК) по ЗОП по издадени незаконосъобразни решения по обществени поръчки за възлагане на СМР и услуги от кмета на община Ямбол – Решение № АКТ-879-02.08.2018 на КЗК; Решение № АКТ-1294-15.11.2018; Решение № АКТ-1337-15.10.2014; Решение № АКТ-1415-23.10.2013; Решение № АКТ-444-23.04.2013, … ;
 4. 4.      Обречени дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – всички до едно загубени от кмета на община Ямбол;
 5. 5.      Дела за обещетения и пропуснати ползи вследствие на отменени заповеди на кмета за събаряне на сгради – Административно дело No 64/2019 на Административен съд Ямбол, Административно дело No 321/2018 на Административен съд Ямбол, …
 6. 6.      Дела срещу протести на Окръжна прокуратура Ямбол и граждани по повод незаконосъобразни решения на ОбС Ямбол и кмета на община Ямбол – за незаконосъобразна неприсъствена („абонаментна“ такса за ползване на детска ясла или детска градина. )месечна такса от 10 лв за дете в детките ясли и градини на община Ямбол и … – адм. дело № 35/2017 г. от Административен съд Ямбол; приети незаконосъобразни нормативни актове на ОбС Ямбол; отменени заповеди на кмета на община Ямбол – адм. дело №118/ 2014 г. на Административен съд – Ямбол (адм. Дело № 15204/2014 на ВАС); …
 7. 7.      Дела в Административен съд Ямбол: Административно дело 95 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 64 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 104 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 107 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 284 / 2018г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 126 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 50 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 133 / 2019г. на Административен съд Ямбол, Административно дело 360 / 2017г. на Административен съд Ямбол,  Административно дело 267 / 2018г. на Административен съд Ямбол,  Административно дело 70 / 2018г. на Административен съд Ямбол – и съответните им обжалвания пред ВАС на РБългария
 8. 8.      Дела във ВАС София: Административно дело 11579 / 2018 на ВАС, Административно дело 4827 / 2018 на ВАС, Административно дело 5134 / 2018 на ВАС, Административно дело 4807 / 2018 на ВАС, Административно дело 4800 / 2018 на ВАС, Административно дело 4805 / 2018 на ВАС, Административно дело 5177 / 2018 на ВАС, Административно дело 4804 / 2018 на ВАС, Административно дело 5703 / 2018 на ВАС, Административно дело 5718 / 2018 на ВАС, Административно дело 5705 / 2018 на ВАС, Административно дело 4801 / 2018 на ВАС, Административно дело 4802 / 2018 на ВАС, Административно дело 4803 / 2018 на ВАС;
 9. 9.      Определение №13766 от 09.11.2018 на ВАС, Решение №8361 от 20.06.2018  на ВАС, Решение №8349 от 20.06.2018 на ВАС, Решение №12846 от 24.10.2018  на ВАС, Решение №11573 от 02.10.2018 на ВАС, Решение №13490 от 06.11.2018  на ВАС, Решение №16080 от 20.12.2018  на ВАС, Решение №9249 от 06.07.2018  на ВАС, Решение №13412 от 05.11.2018 на ВАС, Решение №11461 от 27.09.2018  на ВАС, Решение №11458 от 27.09.2018 на ВАС, Решение №11976 от 08.10.2018 на ВАС, Решение №12354 от 15.10.2018 на ВАС, Решение №12351 от 15.10.2018 на ВАС.

Това са само част от делата, за които открихме информация. Със сигурност има още много такива, но въпреки исканията ни за това (включително и по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)), от община Ямбол отказват да предоставят информация?!

            В подкрепа на сигнала ни за проверка е и Определение №12946 от 25.10.2018 по Дело №9901/2018  на ВАС на РБългария, който се произнася относно прекомерност на претендираните разходи (заплатени от кмета на община Ямбол), като прави анализ на одобрената структура на община Ямбол, числеността на Дирекция „Правни дейности“ и вменените им съгласно Устройствения правилник на Община Ямбол задължения за изготвяне на искови молби, жалби, възражения, писмени защити по образувани съдебни дела, както и осъществяване на процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт:

            „ Съгласно Устройствения правилник на Община Ямбол, утвърден от Кмета на общината на 05.01.2016г. в Общата администрация е създадена Дирекция „Правни дейности“, чиято щатна численост е 12 бройки със следните длъжности : Директор на дирекция – 1, Главен юрисконсулт – 1, Старши юрисконсулт – 3, Юрисконсулт – 4, Главен експерт – 3. В чл.23, т.3 и т.8 от Устройствения правилник на Община Ямбол са разписани правомощията на служителите от Дирекция „Правни дейности“ като изрично е установено задължението им за изготвяне на искови молби, жалби, възражения, писмени защити по образувани съдебни дела, както и осъществяване на процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт.

Предвид наличието на подобен правен ресурс от високо подготвени юристи отговарящи на нормативноустановените изисквания за заемане на съответните длъжности по Закона за държавния служител и след депозиране на молба за оттегляне на искането за отмяна на влязло в сила съдебно решение, изцяло в дискреционната власт на Кмета на Община Ямбол е осъщественото упълномощаване и заплащане на разноски за процесуално представителство на външна адвокатска кантора в размер на 6000 лева /шест хиляди лева/.

Съгласно т. 3 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. дело № 6/2012 г. на ОСГК на ВКС при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност по реда на чл. 78, ал. 5 ГПК съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от ДР на Наредба№ 1/9.07.2004 г. ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер.

Изложеното по-горе обосновава извод за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 6000 лева /шест хиляди лева/, поради което на основание чл.78, ал.5 ГПК във вр. чл.144 АПК, разноските в полза на Община Ямбол следва да бъдат намалени съобразно минималния размер, определен в чл.8, ал.3 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения – 500 лева /петстотин лева/.

След направени справки по някои от делата се оказва, че кмета Георги Славов и председателя на Общински съвет Ямбол Данаил Ибришимов упълномощават винаги едно и също Адвокатско дружество „Данаилов, Дренски, Неделчев и Ко“ рег.ф.д.№ 26 / 2008г. на Софийски градски съд, Булстат 175456983, с адрес гр.София ул.“Княз Борис I” № 98 ет.4, представлявано от Димитър Иванов Данаилов, които от своя страна преупълномощават други адвокати да ги представляват по делата на община Ямбол и ОбС Ямбол, а в някои случаи и на гл.архитект на община Ямбол?!

            Адвокатските хонорари са значителни и това е нарушението от страна на кмета на Община Ямбол и председателя на ОбС Ямбол (което е предмет на сигнала ни за проверка и трябва да се провери от прокуратурата), че без проведена обществена поръчка за адвокатски услуги се харчи значителен финансов обществен ресурс надвишаващ праговете по ЗОП.

            За изясняване на цялата фактическа обстановка е задължително да се изискат от община Ямбол всички изплатени суми от 2013г. до днес (включително издадени фактури и платежните документи към тях) като адвокатски възнаграждения по дела, по които община Ямбол, общински съвет Ямбол и главния архитект на община Ямбол са страна, като се съобразят с праговете по ЗОП и какво е основанието им за възлагане и изплащане от страна на кмета на община Ямбол без проведена обществена поръчка по ЗОП?! Има ли сключени договори за това, на каква стойност?

            Съдържащата се в настоящия сигнал за проверка информация е публично достояние и може да бъде открита чрез системата за отдалечен достъп на интернет страницата на съответния съд или на сайта на Висшия съдебен съвет – https://legalacts.justice.bg/

                                                                      С уважение:   Александър Петров

Борислав Пехливанов

Каньо Канев

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон –

About the Author :