Сигнал за конструктивно обследване сградата на Безистена

безистенаДо Президента на Република България г-н Румен Радев

До Министър –председателя на Република България г-н Бойко Борисов

До Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров           

До Ръководителя специализираната прокуратура г-н Иван Гешев

До Министъра на МРРБ г-н Николай Нанков

До Ръководителя на УО на ОПРР 20072013 г-жа Деница Николова

До Министъра на културата г-н Боил Банов

До Национален институт за недвижимо културно наследство  г-н Красимир Тодоров

До ДНСК София г-н Иван Несторов

До РИМ Ямбол г-н Стефан Бакърджиев

До Народно събрание на РБ Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

До медиите

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Конструктивно обследване и конструктивна експертиза на сградата на Безистена в гр.Ямбол от месец февруари 2015 г.

 

Уважаеми г-н Радев,

 

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Нанков,

            Уважаема г-жо Николова,

            Уважаеми г-н Банов,

            Уважаеми г-н Тодоров,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаеми г-н Бакърджиев,

            Уважаеми дами и господа членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

           

Преди почти четири години, по време на Строително-монтажните работи (СМР) на Безистена в град Ямбол, възникнаха сериозни съмнения относно конструктивната устойчивост на сградата и за това нееднократно бяха сигнализирани отговорните инстанции – МРРБ, Управляващ орган на ОПРР към МРРБ, прокуратурата. Явно силно притеснени от основателността на сигналите, ръководството на Община Ямбол в лицето на кмета Георги Славов, възложи въпросното конструктивно обследване, след решение за това и от комисия, в която са участвали всички страни в строителния процес! Макар и платен с обществени средства това конструктивно обследване не бе оповестено в публичното пространство, договорът за него и досега не е наличен на интернет страницата на Община Ямбол, както е по Закона за обществените поръчки. А резултатите от  конструктивното обследване са изключително важни, дори само за да успокоят „духовете“, че няма проблем със сградата на Безистена!

След продължителни усилия от наша страна и от страна на общински съветник инж.Мариета Сивкова, дълго укриваното и засекретено Конструктивно обследване и конструктивна експертиза на сградата на Безистена в гр.Ямбол от месец февруари 2015 г. видя „бял свят“. Да, но  заключенията  на конструктивната експертиза са ужасяващи!

 

Затова, научавайки за тях, ние взехме решение веднага да ви сигнализираме!

 

            Накратко хронологията и фактите:

            1. На 07.11.2014 г. комисия в състав от девет члена взема решение с Протокол подписан от всички – Община Ямбол да възложи обследване на цялата сграда на Безистена съгласно глава трета „Обследване на съществуващи строежи“ от Наредба №5 от 2006 г. за технически паспорти на строежите (ДВ брой 7 от 2007 г.) включително и за сеизмичната ѝ осигуреност, както и да се изпълнят дадените предписания и/или детайли от доклада от обследването!

            2. На 07.01.2015 г. лично кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов подписва договор с предмет „Изготвяне на конструктивно обследване на обект Безистен гр.Ямбол“.

            3. На 26.02.2015 г.  отново лично кметът на Община Ямбол Георги Иванов Славов подписва Приемо-предавателен протокол като приема „Конструктивно обследване на обект Безистен гр.Ямбол“ и одобрява получените материали без възражения!

            4. На 06.06.2018 г. секретарят на Община Ямбол Антон Кабрански, определен със заповед на кмета Георги Славов за длъжностно лице по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), след като  общински съветник инж.Мариета Сивкова е спечелила окончателно дело по ЗДОИ пред Административен съд Ямбол и Върховен административен съд на Република България с искане за предоставяне на достъп до въпросното конструктивно обследване, наново отказва достъп до него като се мотивира, че това е документ за оперативна информация и не бил със самостоятелно значение, както и не е послужил за издаване на последстващ акт на общинската администрация?! Това е в пълно противоречие с т.1 по горе – това обследване е с цел изготвяне на технически паспорт на строежа, включително и за осигуряване на сеизмичната устойчивост на Безистена, като за целта се изпълнят дадените предписания и/или детайли от доклада от обследването! Такова, каквото е решението на комисията вписано в протокола от 07.11.2014 г. Освен това с този си акт на унищожаване на доклада, само три години след изготвянето му, са нарушени Закона за счетоводството, ДОПК, …, като до 31 декемри 2015 г. срока за съхранение на документи от такъв род е 5 години, а с новия Закон за счетоводството в сила от 01.01.2016 г. е 10 години – за което отговорен по закон е кмета на Община Ямбол Георги Славов!

 

            Най-стряскащото в Конструктивната експертиза са нейните заключения, които се тиражират многократно в мотивите довели до тези изводи.

 

            „IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА

В резултат на проведените визуално обследване, обектови и лабораторни изпитвания, както и конструктивна оценка могат да бъдат направени следните основни изводи относно състоянието на носещата конструкция на сградата:

…        

–          Не е налична документация, доказваща сеизмичната осигуреност наконструкцията след направената реконструкция през 2014г.;

–          Носещата конструкция и фундирането в настоящото си положение са сеизмично неосигурени, съгласно действащите в момента в България нормативни документи;

–          Настоящото състояние на носещата конструкция може да бъде окачествено като неустойчиво равновесие, при което случайно външно въздействие (несиметрично натоварване на арките, много слабо земетресение, неравномерно слягане и др.) би довело до тяхното компроментиране и като следствие до разрушаване на цялатасграда;

            V. ПРЕПОРЪКИ

Въз основа на направения анализ и изводи за актуалното състояние на носещата конструкция на Безистена, могат да бъдат направени следните препоръки:

–  Незабавно трябва да започне мониторинг на конструкцията по съответно разработен проект. Първите измервания по този мониторинг трябва да бъдат извършени не по-късно от 10-ти Март 2015г.;

–   Възможно най-скоро трябва да бъдат взети мерки за осигуряване наконструкцията в съответствие с действащите в момента в България норми истандарти. Тъй като сградата в момента е сеизмично неосигурена особено внимание да се обърне на сеизмичното й усилване. Тези мерки трябва да отчетатпрепоръките дадени в настоящата експертиза и да бъдат базирани на специалноизготвен работен проект за възстановяване и усилване на конструкцята. Този проект трябва да бъде разработен в съответствие с констурктивна система ЕВРОКОДОВЕ. Укрепителните работи трябва да бъдат изпълнени и завършенине по-късно от 1-ви Септември 2015г.;

 

            V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на направения по-горе цялостен анализ за състоянието на Безистена, може да се заключи, че носещата му конструкция не е осигурена за сеизмично въздействие, а завертикални товари е в неустойчиво равновесие.

Сградата на Безистена трябва незабавно да бъде подложена на мониторинг, както и да бъдат взети специални мерки за осигуряване на експлоатационната й надеждност в съответствие с дадените по-горе препоръки. Всяко забавяне на взимането на тези меркиможе да доведе до опасност за здравето и живота на посетителите и персонала на Безистена.“

 

            Справка в регистъра на обществените поръчки на страницата на Община Ямбол, както и на страницата на Агенцията за обществени поръчки не се открива никаква информация за последстващо възлагане на проектиране свързано с настоящето конструктивно обследване! Няма и информация за последстващо изпълнени СМР! Няма гласувани средства в бюджета на Община Ямбол през 2016, 2017 и 2018 г. за обект Безистен, няма и отчетени такива!

            Това категорично означава, че в момента сградата на Безистена е в същото състояние като преди три и половина години!Носещата ѝ конструкция не е осигурена за сеизмично въздействие, а завертикални товари е в неустойчиво равновесие и е опасна за здравето и живота на посетителите и персонала на Безистена!“

 

            Може да се зададат водопад от въпроси, но най важните от тях според нас са следните:

 

            1. Запознал ли е кмета  Георги Славов всички участници в строителството на Безистена с Конструктивното обследване, както и с резултатите и препоръките в него?

            2. Укрил и унищожил ли е кметът  Георги Славов или  секретарят на Община Ямбол Антон Кабрански  Конструктивното обследване? Умишлено ли го е направил и с каква цел?

            3. Защо три години и половина след приемането на  Конструктивното обследване няма никаква реакция от кмета  Георги Славов в посока изпълнение на предписанията за опазване сградата на Безистена, който е паметник на културата с национално значение?

            4. Издал ли е секретарят на Община Ямбол Антон Кабрански  документ с невярно съдържание – отказ за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ?

            5. Кой е допуснал вече четвърта година почти три милиона лева европейски, национални и общински средства да бъдат под угрозата да погинат?

            6. Кой и как е съставил технически паспорт на сградата и е дал положителна оценка за състоянието на конструкцията без тя да е осигурена на вертикални товари и сеизмично въздействие съгласно Конструктивното обследване и в съответствие с действащите в момента в България норми истандарти.? Той бил ли е запознат с резултатите от  Конструктивното обследване и с решението от протокола от 07.11.2014 г. – било ли им предоставено от кмета Георги Славов?

            7. Кои лица, участници в строителния процес, са съставили и са подписали актове 14, 15 и 16 и са допуснали опасна за здравето и живота на хората сграда да бъде въведена в експлоатация? Оказван ли е натиск върху тях и от кого за подписването им? Тези, които са подписали актове 14, 15 и 16 запознати ли са били с  Конструктивното обследване – било ли им предоставено от кмета Георги Славов?

 

            Уважаеми г-н Гешев,

 

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от конструктивна гледна точка!

            Позволяваме си следната препоръка към прокуратурата – ако желаете да извършите задълбочено, компетентно и истинско разследване да поискате за времето на следствието отстраняването на кмета Георги Славов и секретаря на общината Антон Кабрански за да не укрият уличаващи ги документи (така, както са допуснали да „изчезне“ въпроснотоКонструктивното обследване), да не пречат и да не повлияят на потенциалните свидетели в установяване на истината!

            Надяваме се на усърдна работа от прокуратурата, за да не допуснем символа на град Ямбол – сградата на Безистена-паметник на културата от национално значение да рухне вследствие на бездействие или на умишлени действия на когото и да е!

 

Нямаме и логично обяснение с какъв кураж ръководството на общината не спира да провежда какви ли не мероприятия в Безистена – концерти, срещи с гостуващи в Ямбол министри, награждаване по всякакви поводи, конференции по програми на Европейския съюз, …? Това определено е игра с огъня, но не знаем докога бог ще е милостив към нас?!

Уважаеми г-н Борисов,

            Вие лично открихте Безистена! Най-вероятно са скрили истината за състоянието му от вас? Направете и невъзможното, за да не го закрием завинаги!

Приложения:

1. Протокол на комисия от 07.11.2014 г.;

2. Договор за конструктивно обследване от 07.01.2015 г.;

3. Приемо-предавателен протокол към Договор за конструктивно обследване от 07.01.2015 г.;

4. Конструктивна експертиза.

 

В очакване на отговора Ви до нас

С уважение:   инж.Александър Петров – ПГС конструкции …………………

Борислав Пехливанов – дипломиран икономист ……………

инж.Каньо Канев – Електро инженер ……………………………..

ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции ………………..

Красимир Стойчев …………………………………………………………..

Рафаел Калдерон ……………………………………………………………..

About the Author :