Сигнал за конструктивната безопасност на детска градина в Ямбол

1572a5f9e5d1d70928ee97019a05d3fc_XLДо Президента

на Република България

 г-н Румен Радев

До Министър–председателя

     на Република България

До Главния прокурор на

Република България

г-н Сотир Цацаров

До Ръководителя на

    специализираната прокуратура

 г-н Иван Гешев

До Министъра на МРРБ    г-н Николай Нанков

До Ръководителя на УО на ОП “Региони в растеж” 2014-2020  г-жа Деница Николова

До ДНСК София   г-н Иван Несторов

До Народно събрание на РБ Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

До националните медии

До Ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

            Относно: Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ и целодневна детска градина -ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол по ОПРР 2014 – 2020 („КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ)

 

Уважаеми г-н Радев,

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Гешев,

Уважаеми г-н Нанков,

Уважаема г-жо Николова,

Уважаеми г-н Несторов,

Уважаеми дами и господа членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,

Уважаеми дами и господа от медиите,

До нас достигна много обезпокоителна информация относно случващото се по време на строително монтажните работи (СМР) в ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“. Това, което видяхме като снимки, е груба интервенция срещу конструкцията на сградите. Силно сме обезпокоени относно нарушената им носимоспособност и вероятността сградите да изпаднат в аварийна ситуация при въвеждането им в експлоатация!!! Самите снимки подсказват за един и същ изпълнител на СМР и в двете сгради по част Електро, а и не само!!! В дългогодишната си практика не бяхме виждали подобно брутално отношение към носещи елементи от конструкцията на сградата – премахната колона и неподпряна конструкция в съседство, греди с нарушена цялост, прокопани плочи със срязана армировка!

Къде е бил техническият ръководител на обекта, чието задължение е да присъства през цялото време на строежа?

Кой им е провел инструктажа на работниците преди да бъдат допуснати на строителната площадка?

Къде е била надзорната фирма по време на тези вандалски действия?

Наясно ли са специалистите на надзорната фирма  за проблема, посещавали ли са обекта и кога, какви констатации са направили? Кои са тия специалисти? Ако не са посещавали обекта, освен че няма авторски надзор по част конструктивна (авторът на проекта е бил възпрепятстван и не е канен след първите две посещения), излиза, че не е изпълняван контрол и от строителния надзор?!

КЪДЕ Е БИЛА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА ВРЕМЕ ОБЩИНА ЯМБОЛ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА СМР?!

И нека този път Прокуратурата да не счита тези въпроси за риторични (най-малкото защото не сме в час по литература), а да стигне до отговорите им, защото тя има властта да ги намери за разлика от нас!!!

До колкото ни е известно проектантът по част Конструкции, инж. Боян Дерибеев, е направил опит за предотвратяване на това деяние от страна на Изпълнителя на СМР, като е издал заповеди в Заповедните книги на обектите, а впоследствие Е СИГНАЛИЗИРАЛ ЛИЧНО КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ С ДВЕ ОТДЕЛНИ ПИСМА ОЩЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ДЕЦАТА НА ЯМБОЛ, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ ТЕЗИ СГРАДИ – СИГНАЛИ, НА КОИТО И ДО МОМЕНТА НЯМА ОТГОВОР и след като не е получил отговор, е подал сигнал до компетентните институции! А ЗАПОВЕДИТЕ НА ПРОЕКТАНТА  СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО – съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 6 от НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

Чл.5 (6) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

От почти четири, а може би и повече години кметът на Ямбол Георги Славов със заповед е възложил на зам.-кметовете да обявяват, провеждат, контролират и финализират всички обществени поръчки – само и единствено те с техните подписи. Може би така си мисли, че няма да носи отговорност за случващото се в общината, на която той е избран за кмет?! Или, че е кмет, който не е в течение на нищо, което се случва в община Ямбол и поради това е невинен ако и да са се случили поразии?!

Същата надзорна фирма на тези два обекта е надзор и на третия обект от обществената поръчка – Детска ясла „Мечо Пух“. Доколкото ни е известно там няма проблеми от строително естество, но вече трети месец сградата не се въвежда в експлоатация без видими причини?! Дали е осъществяван надзор в строителството там както е по сключения договор? Или след разкритията в другите два обекта, не смеят да предприемат каквито и да е действия по въвеждане в експлоатация?

Случайност или не – оказва се, че същата надзорна фирма в съдружие е надзор и на санирането на бл.2 в ж.к. „Хале“ в гр.Ямбол – един от многото обекти по Националната програма за енергийна ефективност. Блок, в който представляващите сдружението на живущите в него са били „притискани и заплашвани да подпишат Акт №15 от един от зам.-кметовете, а те упорито са отказвали поради тотално некачественото строителство (започнало преди наличие на строително разрешение?!) – даже са си позволили да сигнализират компетентните органи и да предизвикат проверки! И до момента, въпреки многото комисии посетили обекта, нередностите в строителството му не са отстранени! Строителят на обекта се осланя и агитира живущите за това, че има Наредба за Гаранционните срокове и видите ли живущите можели да си предявяват тогава претенциите, но те се отнасят за СМР, които са качествено изпълнени към сегашния момент! И не иска и не иска да ги отстрани сега! Мнението на много строители, видели въпросния блок 2 в ж.к.“Хале“ в Ямбол е, че това е най-некачественото саниране в цяла България! Но и за този блок, както и за въпросните сгради на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, най вероятно са платени СМР от край до край?! Според информационната табела на обект ДЯ „Слънчево детство“ срокът за завършване е 160 дни от датата на откриването на обекта – 25.09.2017г, т.е. 03.03.2018г., но и в момента- 15 Юни 2018г.- на обекта все още се извършват СМР (изкопни работи по част ВиК зад Непостроената голяма входна врата!!!), а информационната табела на строежа отдавна я няма?! Аналогична е ситуацията и с ЦДГ „Свобода“! Има ли начислени неустойки за просрочване на срока на договорите???

Сериозно сме обезпокоени за състоянието на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ и за това, че там след броени дни ще влязат отново децата на Ямбол!!! Не искаме да бъдем черногледи какво би могло да се случи при едно традиционно мероприятие в тях като тържество за Коледа или за празника на Мама, когато сградата ще е препълнена с родители и баби и дядовци на децата?! И за това са платени почти 2,6 милиона лева европейски средства!!!

САМО ЗА СВЕДЕНИЕ ЧИСТО НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В ж.к.“БЕНКОВСКИ“ НИ СТРУВАШЕ ОКОЛО 1 200 000 лв, А ТУК САМО ЗА РЕМОНТА ПАРИТЕ НА ДЯ„СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО“ СА ОКОЛО 1 600 000 лв!!!

Уважаеми г-н Нанков,

Уважаеми г-н Несторов,

Според нас е редно да се направи пълна ревизия на дейността на фирмата, изпълняваща строителен надзор на въпросните обекти и ако се установи, че тя е в нарушение да бъде санкционирана както е по закон, вкючително и с отнемане на лиценза ѝ, ако е извършила съответните нарушения за това!

Уважаеми г-н Гешев,

На заседание на управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) въпросният сигнал на автора на проекта по част Конструкции инж.Боян Дерибеев е разгледан, взето е решение и оттам е изпратено писмо до няколко адресата включително и до Районна прокуратура Ямбол със загриженост за живота и здравето на хората и малките деца във въпросните сгради!

АКО ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК Е ТАКА И ФАКТИТЕ СЕ ПОТВЪРДЯТ, ТО ТОВА НЕ Е ЛИ ЕДНА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА И КОЙ Е НЕЙНИЯТ „МОЗЪК“??? Кой и как си е позволил да не изпълни Заповедите на проектанта? Има ли заповед за отмяна заповедта на инж.Дерибеев и ако има кой я е отменил и на какво основание? Появил се е инженер, загрижен за това проектът да се изпълни качествено, и вместо управата на общината да се радва за това и да му съдейства всячески – тя го „отбягва“ при положение, че той НЕ се е отказал от авторските си права над одобрения от същата тази община проект в лицето на гл.архитект?! Може би е редно да се проверят и актуваните и заплатени СМР, както и количествата им по КСС(Количествено стойностна сметка) от търга и къде точно са извършени(има притесняващо големи количества по някои пера от сметката)!

Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от конструктивна гледна точка за двете сгради! Моля при констатирани нередности да предприемете законови действия спрямо отговорните лица. Изказваме готовност за съдействие с наши специалисти при извършване на проверките!

Уважаеми г-н Борисов,

След всичко написано до тук, понеже сме уверени в това, че не ви е безразлична съдбата на децата на Ямбол, най-официално Ви каним – Заповядайте при нас за да Спасим град Ямбол от кмета и да спрем безобразията в града ни!!!

                                    С уважение: инж. Александър Петров – ПГС конструкции

                                            Борислав Пехливанов – дипломиран икономист

                                            инж. Каньо Канев – Електро инженер

                                            ст. ас. инж. Иван Кърцъков – ПГС конструкции

                                            Красимир Стойчев

                                            Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply