Сигнал до прокуратурата за продажба на имота на ул. “Търговска” 9

DSC08627До Окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До медиите

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Въвеждане в заблуда на общинските съветници при гласуване на решение по т.12 от сесията на ОбС Ямбол проведена на 29.03.2019г.

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

На заседанието на сесията на ОбС Ямбол, проведена на 29.03.2019г., кметът Георги Славов е внесъл предложение, което поддържаше и на самото обсъждане, че за един от обектите под № 32 по „т.12 Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС“ представлява „Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104.00 кв.м., идентичен с УПИ VІІ – 177 – за ОДО в кв.79, находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г., което юридически не е правилно, защото кметът Славов отлично знае, че заповедта му за премахване бе отменена от АС Ямбол и потвърдена от ВАС на РБългария !!!

Въпросната сграда, находяща се в имота, бе незаконосъобразно премахната със Заповед на кмета на община Ямбол №РД/02-00522 от 30.04.2015 г, която е отменена като такава с  влязло в сила решение на 30.07.2015г. постановено по адм.д.№ 66/2015 г по описа на административен съд гр.Ямбол. След влизане в сила на съдебното решение на основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост вр чл.32 ал.2 от НРПУРОИ собствениците на сградата са входирали искане до кмета на община Ямбол и до председателя на ОбС Ямбол вх.№ 2801-21024 от 20.12.2017 г за закупуване на терена под сградата, каквото право те имат по закон, но и до настоящия момент няма никакъв отговор и действия, което е грубо погазване на законите от страна на кмета и председателя, които са били длъжни да го внесат за разглеждане от ОбС Ямбол!!!

От актуалната скица от Агенцията по кадастър се вижда, че сградата не е заличена и към настоящия момент има заведено дело в АС Ямбол с №139 / 2019г.

Според нас бързането от страна на кмета Георги Славов да се „отърве час по-скоро от този проблемен за него имот“ е продиктувано от това, че с отменената му заповед ТОЙ е нанесъл поредната щета на община Ямбол, за която пак ще плащаме всички ние, гражданите на Ямбол, и е крайно време на тези безобразия да се сложи край!!! В нарушение на сроковете за влизане в сила на решенията на ОбС Ямбол – 7 дни след обявяване на протокола от заседанието, зам.-кметът Илиана Бицова е издала заповед с дата 05.04.2019г., с която е насрочила търг за продажбата на всички имоти от решението по т.12, като датата на провеждането му е утре – 24.04.2019 от 10:00 часа?!

За въпросното решение на ОбС Ямбол са сигнализирани Областния управител на област Ямбол Димитър Иванов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Ибришимов, които до момента не са взели отношение по казуса.

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Отправяме сигнала си за проверка до вас за въвеждане в заблуда на общинските съветници при гласуване на решение по т.12 от сесията на ОбС Ямбол проведена на 29.03.2019г., и предвид актуалната към момента скица, като настояваме спешно да се разпоредите спиране на провеждането на насрочения за 24.04.2019г. търг и да предприемете действия за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, предвид датата на издаването ѝ преди влизане в сила на решението на ОбС Ямбол!!!

Приложения:

  1. 1.      Копие на окончателно влязло в сила съдебно решение за отмяна на заповедта за премахване на сграда находяща се в имота – Р Е Ш Е Н И Е № 85/30.7.2015г.по административно дело № 66 по описа за 2015г.;
  2. 2.      Актуална скица от кадастъра за имота – №15-292592/03.04.2019г.;
  3. 3.      Искане до Обл. управител относно решение на ОбС Ямбол Вх.№ У 01524/09.04.2019г.;
  4. 4.      Искане до председателя на ОбС Ямбол относно решение на ОбС Ямбол Вх.№ В 0140/09.04.2019г.

В очакване на резултатите от проверката и отговора Ви до нас:

 

                                                                    С уважение:   Александър Петров

Борислав Пехливанов

Каньо Канев

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон

About the Author :