Сигнал до прокуратурата за продажбата на басейн “Фиджи”

До Окр. Прокуратура гр Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

[email protected]

копие:

До Обл.управител обл.Ямбол

г-н Димитър Иванов

[email protected]

        електронни медии

 СИГНАЛ

за проверка

от Борислав Христов  Пехливанов

гр. Ямбол ул. „МИР” № 29; GSM 0886732783

 

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Иванов,

                                                                                                         

Уважаеми дами и господа, със Заповед РД/02-00220 от 03.05.2017 г.

По т.52 от горепосочената заповед се продава -,,Комплекс за отдих и спорт’’, представляващ поземлен имот идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв. м. по КК и КР на града,одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005г.на изпълнотелния директор на АГКК,последно изменена със заповед 18-1199-14.02.2014 г.на началника на СГКК Ямбол,идентичен с УПИ 1 ‘За отдих , спорт и озеленяване’ в кв. 22 А по регулационния план на гр. Ямбол одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013 г. На кмета на Община Ямбол,ведно с построената през 2003 г. В имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене-ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м. с административен адрес гр.Ямбол,жк. ‘ХАЛЕ’ 65,актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016 г.Начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв.без ДДС.

В тази връзка подозирайки сериозно умишлено занижаване на цената на гореописания имот имам следните въпроси;

1.Кой и по каква методика е извършил оценката на имота?

2.Кой е възложителят на тази оценка ?

3.Защо в тази оценка не са включени всички постройки находящи се на терена?

Как се получи така че в обявлението за търга липсват изградения басейн с площ от 486 кв. м . както и филтърното помещение,съблекални,тоалетни, 72 метра масивна ограда с височина 3 м. и съпътстващата ги вертикална и хоризонтална планировка , както и  комуникации към тях, въпреки направената оценка и експертизата на имота през 2013 г. от инж.Иван Илиев Банев вещо лице назначено от съда  по гражданско дело 1584/2013 г.  в която са описани всички съоръжения  и сгради в имота?

Освен това към днешна дата в описа на тръжната документация фигурират и 10 861 кв.м. терен,което допълнително вдига цената.

4.Дали няма наличие на организирана престъпна група целяща облагодетелствуването на определени лица и съответно нанасяне на сериозни загуби на общинския бюджет.

Моля да бъдат взети под внимание несъответствията по изготвяне на оценката на имота,приетата от съда и неоспорена оценка на същия от община Ямбол по дело 1584/2013 г.

Ако има промяна в обстоятелствата наложили новата по ниска оценка да се провери какви са те ,и ако са в следствие на безстопанственост или друго нарушение на българското законодателство да бъде потърсена отговорност на длъжностните лица отговорни за тях.

Търгът да бъде спрян до изясняване на гореописаните обстоятелства и с цел предотвратяване на сериозни загуби от въпросната продажба.

 

Гр.Ямбол 19.05.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                              Борислав Пехливанов

About the Author :

Leave a reply