Сигнал до прокуратурата за приетата процедура за избор на финансова институция

DSC09128ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ

СИГНАЛ

От Мариета Стефанова Сивкова

УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

С  решение по т.3 от дневния ред на  заседание проведено на 23.11.2017 г., общински съвет Ямбол прие решение:

„На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закон за общинския дълг, Общински съвет Ямбол реши:

Приема процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.“

Имам съмнение, че  решението е прието в нарушение на действащата нормативна уредба поради следните причини:

В мотивационната част на предложението на кмета, за приемане на Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник,  е предложен проект на документ, който има характер на нормативен административен акт, съгласно чл.8 от ЗНА и чл.75 от АПК, защото:

–        С Процедура се уреждат обществени отношения от местно значение – в случая се създават  ред и правила за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник , свързани с поемане на общински дълг от общината.

–         Процедурата се приема в изпълнение на   нормативен акт от по- висока степен, в случая – Закона за общинския дълг.

–        Процедурата е адресирана  до неопределен  и неограничен брой адресати.

–        Процедурата има многократно действие –  прилага се винаги , когато има необходимост.

В  случая  не е изпълнено изискването на чл.26 от ЗНА “преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите…“ и  „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни“.

Решението на общински съвет беше прието без да е изпълнена тази  законовата процедура.

От друга страна, приетото решение не съдържа  конкретна Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

В случая е приет текст на решение, с което  се  приема процедура, но такава не е разписана, като ред и последователност, в решението, а и  такава не е приета  като приложение към решението. Има решение, но няма приета процедура.

Моля да извършите проверка за законосъобразността на приетото решение и да предприемете необходимите действия.

С уважение,

Мариета Сивкова

About the Author :