Сигнал до главния прокурор за регионалното депо

depoДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-н Сотир ЦАЦАРОВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЦАРОВ,

От 2016 г. отпадъците от пет общини – Ямбол, Сливен, Тунджа, Стралджа и Нова Загора се депонират на новопостроената с европейски средства Клетка 1 на  Регионално  депо – Ямбол. Капацитетът на Клетка 1 според действащото Комплексно разрешително № 225-НО-И0-А0/2008 г. е 227 357 т. , в т. ч. битови отпадъци и земна маса за запръстяване.  Според писмо изх.№ РД-05-826/1/ от 26. 02. 2019 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора, към 1. 02. 2019 г. в Клетка 1 на Регионално депо – Ямбол са депонирани 249 898,12 т отпадъци и земна маса за запръстяване.

Въпреки хилядите подписали се граждани на Ямбол за затваряне на депото, което замърсява въздуха, повърхностни, подпочвени води и е риск за замърсяване на питейните кладенци, въпреки Експертното становище на „Екоем“ с възложител община Ямбол, че свободният капацитет за депониране към м. 02. 2018 г. е само 58 463,68 т отпадъци и земна маса и би осигурил срок на експлоатация 9 месеца, община Ямбол с мълчаливото съгласие на контролиращите органи продължава експлоатацията на депото.

През 2018 г. община Ямбол заяви пред РИОСВ-Стара Загора  инвестиционно намерение за увеличаване на капацитета на Клетка 1 още веднъж без Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). От писмо изх.№ КД-03-34/3/ от 07.03.2019 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ става ясно, че поради неизпълнение от страна на община Ямбол на дадени предписания за недопускане на замърсяване от депото на повърхностните и подпочвените води в района, дирекцията е ОТКАЗАЛА да съгласува инвестиционното намерение на община Ямбол за увеличаване на капацитета на Клетка 1.

Имаме съмнение, че капацитетът на Клетка 1 по Комплексно разрешително е изчерпан към м.11. 2018 г. и към момента на депото се депонират отпадъци без да е изследван комулативния ефект върху здравето на хората и според нас е в нарушение на законите на Р България.

Имаме съмнение, че община Ямбол и контролните органи – МОСВ, РИОСВ и РЗИ-Ямбол бездействат, като не предприемат мерки за преустановяване на депонирането на отпадъци в Клетка 1 на Регионално депо – Ямбол.

С това си бездействие те създават потенциална възможност за екологична криза в района и не осигуряват спазване на законодателството в сферата на околната среда и опазване на живота и здравето на хората.

Моля, да извършите проверка и прeдприемете необходимите действия.

С уважение:

Димитър Димитров, Председател на УС на Сдружение ДЕН

Мариета Сивкова, общински съветник в община Ямбол

About the Author :