Сесия от девет точки проведе Общински съвет-Болярово

46От 9 точки беше дневният ред на 36-тото заседание на Общински съвет-Болярово, което се проведе на 28 юни 2018 г. Приета беше промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за тази година, както и отпускането на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово. Приет беше допълнителен годишен план за ползването на дървесина от общинските горски територии. Гласувано беше предоставянето на дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози от община Болярово; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта за 2017 г.; докладна записка, относно Допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината. Последните точки бяха за одобряване на проект за ПУП- парцеларен план – трасе на кабелна линия и електротабло за външно захранване на млекопреработвателно предприятие в Ситово и използване на отчисления по чл. 64 от ЗУО за финансиране актуализацията на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Болярово. Сесията завърши с изказвания, питания и предложения от гражданите.

About the Author :

Leave a reply