Сесия на Общински съвет Болярово

IMGP8848На 26 март 2015 година от 9.30 Общински съвет – Болярово проведе своето  четиридесет и трето заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2014 година; приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2015 година; отчет за изпълнение бюджета на общината и състоянието на общинския дълг за 2014 година; отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление; приемане на мрежата от училища и детски градини и утвърждаването на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в община Болярово за учебната 2015/2016 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Стефан Караджово; продажба на съсобствено недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-50, кв.17 по плана на с.Ситово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с.Мамарчево, община Болярово; предложение на Областен управител, на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от “Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К – ЕООД – Ямбол” на редовно заседание на 23.04.2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала, в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово за гласуване на представителя по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията; предложение за отдаване под наем чрез публичен търг за 5 години на язовири, публична общинска собственост, намиращи се на територията на община Болярово;  одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план – линейна част и технологични площадки на трасета на входно/изходни газопроводи /шлейфи/ за връзка на КС “Странджа” с магистрален газопровод”, засягащо имоти: ПИ 0.620, ПИ 0.737 и ПИ 0.856 в землището на с.Горска поляна, община Болярово; приемане на продажна цена на дърва за огрев добити от извън горски фонд на територията на община Болярово; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС Болярово на предоставен от Областен управител на област Ямбол протокол от 26.02.2014 г. от не проведено заседание на Общото събрание на “Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К – ЕООД – Ямбол” поради липса на кворум по вина на представител на община Ямбол и община “Тунджа” и не взетите решения на заседанието, с което е дадена, преди това с решение на ОбС Болярово, позиция и мандат на кмета на община Болярово по поставените въпроси от дневния ред; промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2015 година; съгласие за допускане на свързано застрояване на основание чл.21, ал.5 от ЗУТ в ПИ с идентификационен № 05284.581.24 по КК на гр.Болярово.

По последна точка от дневния ред: изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинските съветници Янко Анев и Мария Тодорова постави въпроси, вълнуващи граждани и отнесени до тях. Общинският кмет Христо Христов отговори, че първият въпрос е вече решен, а по втория обеща съдействие – да проведе разговор.

 

 

About the Author :