Сесия на Общинския съвет в Болярово

IMGP2600На 30 май 2017 година Общински съвет – Болярово проведе двадесет и четвъртото си заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за културата; организация на работата на общинската администрация по закона за военните паметници и закона за военноинвалидите и военнопострадалите; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметове и кметските наместници по закона за ветераните от войните; приемане на допълнителен годишен план 2017 и ползването на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; утвърждаване на наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери – общинска собственост на IMGP2603територията на община Болярово за стопанската 2017/2018 година; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Малко Шарково; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Болярово; продажба на недвижими имоти /земеделска земя/ – частна общинска собственост в гр. Болярово; определяне на трудовите възнаграждения на кметове на населени места; общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Болярово за 2017 г. – 2018 г. Годишен план за 2017 г. за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Болярово; допълване на решениe относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост на ГД „Гранична полиция“.

Бяха разгледани, обсъдени и одобрени и отчетите за работата на кмета на кметство Мамарчево, кметските наместници на Ружица, Вълчи извор, Златиница, Дъбово, Ситово и Иглика, Крайново и Странджа.

About the Author :

Leave a reply