Семинар по трансграничен проект

??????????????????????Семинар на тема „Нормативна уредба при рециклирането на химически отпадъци от селскостопанска дейност и добри практики в трансграничния регион“ се проведе на 9 декември 2014 година в заседателната зала на Община „Тунджа“ в гр. Ямбол. Семинарът бе част от дейностите по проект „Качествен живот с рециклиране“. Проектът, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ 2007-2013 година, се реализира съвместно с „Асоциация на млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу” – Турция и е с продължителност 12 месеца. Местна инициативна група – Тунджа е партньор по проекта.

В семинара взеха участие официални представители на турския партньор, членовете на Управителния съвет на МИГ-Тунджа, ръководството на Община „Тунджа“, председателят на Общинския съвет, земеделски производители от област Одрин, област Сулоглу и Община „Тунджа“, кметове и кметски наместници, представители на НПО от региона.

В хода на работа проектният координатор Оник Арабян представи основните и специфични цели на проекта, предвидените дейности и сроковете за тяхното изпълнение, както и постигнатите резултати до момента.

Слово от името на кмета на Община „Тунджа“ поднесе заместник-кметът на Община „Тунджа“ Пенчо Пенев, които изрази удовлетворение от тематиката на изпълнявания проект, изтъквайки, че неговите резултати ще имат реално отражение върху развитието на икономиката и опазването на околната среда в региона. Ръководителите на двете партниращи организации – МИГ-Тунджа – Станчо Ставрев и Асоциацията на млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу” – Мустафа Сючмез също приветстваха присъстващите в залата. Председателят на българската организация подчерта, че това е трети проект, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ и поясни, че той се реализира в симбиоза със Стратегията за местно развитие.

Лектори на семинара бяха управителят на фирма „Бизнес стил корект“ – Таня Бончева и координаторите на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България – Мария Иванова и Кирил Здравково, изтъкнати професионалисти в областта на растителната и животинска защита и безопасните условия на труд.

Таня Бончева представи европейските регламенти и директиви, български закони, наредби и правилници, касаещи рециклирането на химическите отпадъци от селскостопанска дейност в трансграничния регион. В презентацията й бяха представени резултати от проведено анкетно проучване за осведомеността и информираността на хората в региона по разглеждания проблем.

Мария Иванова и Кирил Здравков представиха своите добри практики, които Асоциация Растителнозащитна Индустрия България прилага през последните 2 години. В интересна и увликателна презентация двамата демострираха начините за почистване и обезвреждане на опаковки от пестициди и други химически продукти, използвани в селското стопанство.

About the Author :