Семинар за биологичното земеделие

imageУтре, 15 април 2015 г. в гр. Ямбол Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет ще проведат съвместна информационна среща-семинар на тема „Принципи, цели и методи на биологичното земеделие“. Събитието ще се проведе от 10:30 часа в сградата на Научнотехнически съюз, ет. 3, зала № 314.

По време на семинара фермерите ще бъдат запознати с етапите на въвеждане и използваните практики в биологичното земеделие, както и с опазването на природата с устойчиво управление на земите – агротехнически противоерозионни мерки, мерки за борба с ерозията на почвата в пасищата и мерки за ограничаване на иригационната ерозия. Експерти от ТОО на НССЗ в гр. Ямбол ще представят възможности за подпомагане на биологичното производство чрез мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Събитието е част от инициативата службата за продължение на активната дейност на за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“. През месец март НССЗ проведе 28 съвместни информационни дейности и мероприятия с научните институти и други организации. Над 800 земеделски производители получиха информация по специализирани теми и за възможностите за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

About the Author :