Седем кандидати за залесяване

BOLYAROVOНа 23 април 2015 г. от 11 часа се състоя открита процедура по обществена поръчка, съгласно чл.3, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Болярово” по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Болярово “. Проектът е в изпълнение на договор № 28/223/00295 от 03.11.2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Одобрена с решение № РД-5-127/13.03.2015г.

Председателят на комисията – секретарят на общината Мария Чанева, отвори постъпилите в срок оферти от фирми. Те бяха седем на брой от фирмите: „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД –  гр. София, „Рив Комерс” ЕООД – гр. Варна, „Агрофорест-сервиз” ООД –  гр. Плевен, ЕТ „Баена-Атанас Баев” – гр. Тополовград, ЕТ „Равена 2 ГЕ” – гр. Сливен, „Клен Лес” ЕООД – гр. Самоков, „Бургоскомерс-В.Вълков” ЕООД – гр. Бургас.

About the Author :