Сдружение  „ЕВРОЛИК“ свиква общо събрание

Ямбол, 21.05.2021

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Сдружение  „ЕВРОЛИК“– град ЯМБОЛ  на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.28. (1) от Устава, свиква редовно Общо събрание на  сдружението 22.06.2021 г. от 17:00 часа в гр. Ямбол, ул. Търговска № 2, ет.1, залата на ЯМИЦ

                 ( бившият Профсъюзен дом )  при следния дневен ред :

1. Избор на нов Управителен съвет.
2. Избор на нов Контролен съвет.
3. Приемане на насоки за работа на УС през 2021 г.
4. Други.

Поканват се всички членове на Сдружение „ ЕВРОЛИК“   да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 18:00 часа на                 същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на УС на Сдружение „ ЕВРОЛИК“

About the Author :

Leave a reply