Само 38 процента са ефективните присъди за преминалите през съд престъпления през 2015 г.

схемаПрез 2015 г. в област Ямбол са приключили делата за 916 престъпления, като в сравнение с 2014 г. броят им е намалял с 56.0%. С ефективни присъди са решени делата за 352 извършени престъпления (38.4%), с условни присъди – за 437 престъпления (47.7%), за 91 престъпления (9.9%) – с освобождаване от наказание, с оправдаване – за 27 престъпления, а за 9 делата са били прекратени. През 2015 г. в област Ямбол броят на обвиняемите лица е 1 212 или с 63.5% по-малко в сравнение с 2014 година. Осъдителни присъди са наложени на 1 079 лица, 98 са освободени от наказателна отговорност, оправдани са 25 лица, а делата на 10 лица са прекратени. В структурата на осъдените лица през 2015 г. по видове престъпления с най-голям брой и относителен дял са осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица , изпълняващи публични функции – 468 лица, или 78.6% от общия брой на осъдените в област Ямбол. От осъдените за този вид престъпления 424 лица (90.6%) са наказани за незаконно преминаване през граница (член 279 от НК). Осъдени за престъпления против собствеността – са 266 лица (25.7%) и за извършването на общоопасни престъпления – 235 лица (16.3%). От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2015 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 873 души. От тях 639 лица (73.2%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанията „пробация” и „глоба” са наложени съответно на 177 и 22 лица. Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:
– Осъдените мъже са 1 002 (92.9%), а осъдените жени – 77 (7.1%);
– Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 18 – 24 години – 373 лица, или 34.6% от общия брой на осъдените. Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) са 78, или 7.2%

About the Author :