Само една оферта за обществената поръчка за уличното осветление

Ямбол, 13.07.2020

Само една оферта е подадена за обществената поръчка за уличното осветление в община Ямбол до изтичането на крайния срок за подаване на офертите – 13 юли – 17,30 часа.

Утре – 14 юли, в 14 часа ще се събере комисията за отваряне на офертите.

Припомняме, че на 12 юни община Ямбол обяви обществена поръчка „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.

Поръчката включва първостепенната улична мрежа, паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар в града и второстепенната улична мрежа и междублоковите пространства в Ямбол.

Прогнозната стойност на поръчката е  3 200 000 без ДДС, от които 2 880 000 лв. за строителство и 320 000 лв. за непредвидени разходи.

Към момента на обявяване на обществената поръчка финансиране не е осигурено, изпълнението на дейностите ще започне при осигуряването му от страна на община Ямбол.

Максималният срок за изпълнение е 360 календарни дни, а минималният – 240 календарни дни.
В документацията изрично е посочено, че ако срокът в офертите на участниците е под минималният и над максималният, те ще бъдат отстранявани.

About the Author :

Leave a reply