Само една оферта за довършване на болницата

DSC09102Само една оферта е постъпила за довършване на болничния комплекс на МБАЛ  „Св . Пантлеймон ” стана ясно на 9 юли, когато се събра комисията за официалното отваряне на офертите.

На 8 юли в 15,30 часа „Хидро  Вод  строй” ДЗЗД , в което влизат „Хидрострой ” АД София и „ВДХ ” АД София, са подали оферта за участие в обществената поръчка.

DSC09122На 9 юли комисията, с председател външен експерт Евелина Колева и членове основно от община Ямбол и от болницата само юрисконсултът   Димитринка Димитрова, отвори единствената оферта, която съдържаше техническо предложение и ценови параметри. Комисията първо се зае да подписва всяка от страниците на техническото предложение, след което ще провери дали то отговаря на зададените изисквания към участниците . Отварянето на ценовото предложение ще стане на друго заседание, след като комисията се увери че кандидатът отговаря на изискванията и е представил всички поискани документи. От комисията бяха видимо доволни, че има поне една оферта.

DSC09124Кандидатствалите  за участие в обществената поръчка фирми са с дългогодишен опит в строителството. По-интересното е, че според Търговския регистър представител на „Хидрострой ” е Живко Недев, бивш директор на Областно пътно управление – Ямбол, който е и член на Съвета на директорите на акционерното дружество, а „ВДХ ” АД е новото наименование на „Водстрой   98” и от 2016 г. е придобито от „Хидрострой ” АД.

Припомняме, че през май беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за доизграждане  на болничния комплекс, според която офертите се събираха до 20 юни, след това МБАЛ  „Св . Пантелеймон ” удължи срока за приемане на оферти до 8 юли, заради промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган (т. е. от самата болница).

DSC09125Обявената прогнозна цена в обществената поръчка е 22 250 000 лв . без ДДС , но с данъка ще достигне 26 700 000 лв . В обществената поръчка е заложено доизграждането  на блок 2, който е основната болнична сграда с главното приемно фоайе на болницата. Сградата включва операционен блок за цялата болница, отделения „Образна диагностика”, „Трансфузионна  хематология”, „Акушерство и гинекология”. В сутерена ще се намират зоните за стерилизация и дезинфекция, а блок 1 е стационарен блок с болнични отделения с 250 легла, административно-стопански блок, клиничните лаборатории  и консултативно-диагностичния блок. В обществената поръчка не се включват ниво приземен етаж (б. а където вероятно ще бъде Спешно отделение, но то ще се изгражда по друг проект) и етаж 11 и 12.

На 8 май Министерски съвет прие решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на „Многопрофилна  болница за активно лечение „Св . Пантелеймон “ – Ямбол“ АД – Ямбол. Предвижда се капиталът на лечебното заведение да бъде увеличен с парични вноски в размер до 27 000 000 лв . за периода 2019 – 2021 г.

Съобщено беше, че увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парични вноски – през 2019 г. – вноска в размер на 8 100 000 лв .; през 2020 г. – вноски в размер до 13 500 000 лв .; през 2021 г. – вноски в размер до 5 400 000 лв .

При последната промяна на капитала  на болницата на 14 юни 2019 г. в Търговския регистър все още не беше записана промяната с 8,1 млн . лв ., а капиталът  беше увеличен само с 484 673 лв . и вече е 10 749 090 лв .

Диана Иванова

 

About the Author :

1 Comment to “Само една оферта за довършване на болницата”
  • анонимен
    July 10, 2019 - Reply

    Тя е достатъчна.

Leave a reply