Ръст на приходите от местни данъци и такси в Ямбол в първия месец от кампанията

big_1412Над 14 хил. души в Ямбол са се възползвали до момента от отстъпката при плащане на местни данъци и такси. В срок до 30 април, заплатилите пълен размер на задълженията си ползват 5-процентно намаление.

Стартиралата в началото на март данъчна кампания в община Ямбол отчита високи нива на събираемост, в това число и на стари задължения. До момента  събраните суми за Данък върху недвижимите имоти  възлизат на 441 294 лв., в това число 121 293 лв. са вземания от минали години. Приходите от Данък върху превозните средства са в размер на 814 071 лв., в това число 283 159 лв. събрани стари задължения. Постъпленията от такса битови отпадъци са 847 930 лв., включително 220 570 лв. от минали години. Над 350 хил. лв. пък е събраната сума от Данък при възмездно придобиване на имущество.

Гражданите могат да заплатят своите задължения на място – в Центъра за услуги и информация – в брой или чрез ПОС-терминал без допълнителни такси. Центърът работи без прекъсване от 08.00 до 18.00 часа в делничните дни. Плащането може да бъде извършено и по банков път. Предвидена е възможност вноските да се правят и по електронен път през официалния сайт на общината.

На адрес http://yambol.bg/услуги/местни-данъци-и-такси, след идентификация с ЕГН и клиентски идентификационен номер /КИН/, могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения и извършени плащания.

През 2019 г. община Ямбол запазва нивата на различните видове местни налози. Последната промяна в размера на данъците в Ямбол е от 2013 година. Единственото изменение е в размера на данъка върху превозните средства за 2019г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона. То е следствие от въведена с промените в Закона за местните данъци и такси нова формула, отчитаща два основни компонента за определяне на размера на данъка: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила. Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците, чиито автомобили съответстват на екологичните стандарти „Евро 4“ и по-високи, като специално в Ямбол се ползва максимално възможното облекчение.

About the Author :