Ръст на нощувките в област Ямбол през месец май

 

Ямбол, 20.07.2022 г.

През май 2022 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 397, а на леглата – 716. В сравнение с май 2021 г. общия брой на местата за настаняване се увеличава с 16.7%, а на леглата в тях – с 11.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г. е 5 068, или със 109.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през май 2022 г. в област Ямбол са: Румъния – 17.8%, Турция – 17.3% и Унгария – 9.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2022 г. са 2 207. Те са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.5 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2022 г. е 22.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 10.7 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през май 2022 г. в областта достигат 227 384 лв. или със 111.3% повече в сравнение с май 2021 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани, докато приходите от чужди граждани се запазват (фиг. 2).

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

 

About the Author :

Leave a reply