Родените през 2019 г. деца в област Ямбол са със 71 по-малко, отколкото предходната година

Ямбол, 27.04.2020 г.

През 2019 г. в област Ямбол са регистрирани 1 104 родени деца, като от тях 1 098 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 71 деца, или с 6.5%, информират от Националния статистически институт.

Коефициентът на обща раждаемост в област Ямбол през 2019 г. е 9.3‰ и в сравнение с 2018 г. намалява с 0.5 промилни пункта.

Броят на живородените момчета е 569, а на живородените момичета – 529.

В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 784 и 314 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.4‰ и в селата – 9.1‰.

С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост са общините Стралджа – 11.4‰ и Болярово – 9.4‰, общините Тунджа и Ямбол са с 9.3‰, а с по-нисък от общия за областта коефицент на раждаемост е община Елхово – 7.4‰.

Към 31.12.2019 г. броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) е 21.6 хил. като спрямо предходната година той намалява с 2.5%.

Броят на децата, родени от майки под 20 години е 246 през 2019 г. и в сравнение с 2018 г. броят им намалява с 3.1%.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 2.06, докато през 2018 г. той е бил 2.13 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 24.6 години през 2018 г. на 24.8 години през 2019 година.

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни раждания в област Ямбол е 726, или 66.1% от всички живородени, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с 2018 г. (65.8%).

Най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени деца в общините Стралджа (89.3%) и Болярово (87.9%), следвани от общините Тунджа (78.9%), Елхово (57.8%) и Ямбол (57.5%).

 Смъртност

 През 2019 г. в област Ямбол нивото на общата смъртност се намалява. Броят на умрелите е 2.1 хил. души, а коефициентът на обща смъртност- 18.0‰ и спрямо предходната година се увеличава с 0.7 промилни пункта.

Смъртността сред мъжете в област Ямбол (19.2‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.8‰). През 2019 г. на 1 000 жени умират 1 092 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.3‰) отколкото в градовете (13.7‰). С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната стойност на показателя за областта са общините Болярово (33.2‰), Тунджа (26.7‰), Елхово (22.5‰) и Стралджа (22.1‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (12.8‰).

През 2019 г. в област Ямбол са починали 9 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.2‰, а през 2018 – 8.5‰.

 Естествен и механичен прираст на населението

 Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 023 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 8.7‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.3‰, а в селата – минус 19.2‰.

Всички общини в областта също са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-нисък коефициент на естествен прираст – минус 3.5‰. Следват общините Стралджа (-10.7‰) и Елхово (-14.8‰). С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Тунджа (-17.4‰) и Болярово (-23.8‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен – минус 539 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 4.6‰, съответно в градовете е минус 8.5‰, докато в селата коефициентът на механичен прираст е положителен – 5.0‰.

През 2019 г. отрицателен механичен прираст имат общините Ямбол (-9.1‰), Стралджа (-5.4‰) и Елхово (-4.5‰). Положителен механичен прираст е регистриран в общините Тунджа и Болярово, съответно 8.8 и 3.7 ‰.

 

About the Author :

Leave a reply