РИОСВ – Стара Загора откри нередности на оператора на регионалното депо

DSC07372Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха на 25 март  контролна проверка на Депо за неопасни отпадъци – Ямбол в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол с оператор „Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД.

На място се констатира, че формираните инфилтратни води от депото се отвеждат в ретензионен басейн. За недопускане на преливането им, операторът е създал временна организация за извозване на инфилтрата в изсушителните полета на ПСОВ на „Ямболен“ АД, град Ямбол.

В момента на проверката се установи, че цистерни с инфилтратни води се транспортират и отвеждат за съхранение в изсушителните полета на площадката на дружеството. Полетата са с бетонови дъна, предназначени за съхранение на замърсени води и утайки и са без технологична връзка с площадковата канализационна мрежа на завода и река Тунджа. При огледа не са установени разливи и замърсявания в района. За приетите инфилтратни води от депото, „Ямболен“ АД е представило количествена справка.

Проверен е и операторът на депото. След преглед на наличните документи е установено  нарушение на екологичната нормативната база и  ще бъдат предприети административно – наказателни мерки. На оператора „Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД е дадено предписание за представяне на всички документи, свързани с предаването, транспортирането и съхранението на инфилтратните води.

Експертите на РИОСВ – Стара Загора ще продължат да осъществяват текущ и оперативен контрол за спазване на екологичното законодателство.

                                                                                   П Р Е С Ц Е Н Т Ъ Р

 

 

 

 

 

About the Author :