РИОСВ – Стара Загора образува 12 административно – наказателни процедури за нарушения в защитени зони от Натура 2000

BG0000212_Photo_1_1Дванадесет административно-наказателни процедури образува РИОСВ – Стара Загораза установени нарушения на забрани в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

При извършени контролни проверки на имоти в землищата на общините Болярово и Тополовград, попадащи в границите на защитените зони „Западна Странджа” и „Сакар”, експертите от регионалната инспекция установиха нарушения на забраните, посочени в заповедите за обявяването им. На място,чрез GPS – приемник, се установи, че са разорани пасища и мери  и са превърнати в обработваеми земи.Нарушителите са физически и юридически лица,кандидатствали за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата Директива за водите”. Съгласно Закона за биологичното разнообразие при установяване  на подобни нарушения се налага глоба за физическите лица от 100 до 1000лв. и имуществена санкция за юридически лица от 200 до 5000 лв.

Зоните „Западна Странджа”  и „Сакар”са обявени за опазване на десетки видове диви птици и техните местообитания, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие като Царски орел, Скален орел, Белоопашатмишелов, Късопръста чучулига и др., които обитават териториите за изхранване и гнездене.

About the Author :