Решения за продажба на общински земи

DSC01935Съветниците  от ОбС – Стралджа приеха отчет за изпълнение на бюджет 2014 с 9 гласа “за”, 5 – “против” и 2 – “въздържал се”. Документът бе определен от д-р Георги Атанасов, председател на ПК по бюджет и финанси, като добре балансиран и резултатен , с адмирации към работата на общинска администрация, която е съумяла да запази всички дейности във всички сфери на общината. И с пожелание доброто финансово изпълнение на най-важния финансов документ да се запази и през настоящата година.

ОбС одобри и Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Стралджа за 2014г. 15 от общо 17-те съветници гласуваха “за” даване съгласие натрупаните средства от отчисленията по чл. 16 от Закона за управление на отпадъците и чл.30 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, да се разходват от община Стралджа, чрез нейния бюджет за осигуряване на собствен принос при финансиране на проект за “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол – първа фаза”, по договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от ОП”Околна среда 2007-2013г.” Гласувано беше още съгласие средствата за осигуряване на собствения принос по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Ямбол – първа фаза” да са в размер на 331 954, 13 лв.

Да се проведе публичен явен търг за продажба  в пакети на земеделски земи, частна общинска собственост, находящи се в землищата на Зимница и Недялско решиха още съветниците. Малко повече от 15 дка лозя в зимничанското землище ще бъдат предложени на търг. В Недялско  на продажба подлежат  122 дка лозя и  27 дка ниви. Според решението  пазарната оценка на земеделските земи , описани в първи пакет, е в размер на 13 506 лв, при втория пакет тя е  79 148 лв. , трети пакет – 25 442 лв. и  четвърти пакет –  11 043 лв. като същите ще послужат за начална тръжна цена.

Под наем чрез публичен търг за срок от 10 години да бъдат отдадени  язовири  в землищата на Джинот и Тамарино, решиха с пълно единодушие  съветниците.

About the Author :