Рекорден стартов бюджет за община „Тунджа” през 2018 г.

ChelenОбщинските съветници на „Тунджа” единодушно приеха бюджет 2018 на общината. За първи път през този мандат бюджетът беше приет с гласовете на всички 21 съветници, а това предвещава успешна година за общината, защото няма да се стига отново до обжалвания, блокиране на средства, а капиталовите разходи ще бъдат планирани навреме. Гаранция за успеха е и фактът, че през 2018 г. общината ще изпълнява най-големия стартов бюджет в историята си в размер на 16 067 100 лв .

Бюджетът е балансиран, реалистичен, постигнат с конструктивен диалог, защото в обсъждането му се включи голяма част от местната общност, подчерта преди приемането му кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

Рекордният стартов бюджет се дължи както на увеличение на средствата от държавния бюджет, които общо са 10 488 105 лв ., така и на увеличение на собствените приходи на общината с 9,28 % – 4 710 800 лв . Преходният остатък от 2017 г. е 1 129 505 лв .

В бюджета е планирано да се съберат повече собствени приходи – 4 710 800 лв ., като има завишение  както в данъчните, така и в неданъчните  приходи, но това не за сметка на по-високи данъци.

Планираните данъчни приходи за 2018 г. са 1 369 000 лв . от патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък за придобиване на имущество и туристически данък.

Неданъчните  приходи, които общината иска да събере през 2018 г., са в размер на 3 341 800 лв ., от които 1 437 590 лв . приходи от собственост, най-съществените от които са от наеми на земя; а 1 576 570 лв . са приходи от общински такси.

При общинските такси има леко завишение  на такса смет и на таксата за притежание на куче, запазват се нивата на таксите за ползване на пазари и тържища, за откупуване на гробни места и за извършване на технически услуги, но се намаляват таксите за социални услуги със 17 %, други общински такси с 8 % и с 2 % за административни услуги.

Най-голям дял от разходите са за образование – 6 126 655 лв ., от които общината дофинансира  със собствени средства 109 268 лв . В тях са включени средствата за всички учебни заведения в общината – от детски градини до училища и центъра за подкрепа за личностно развитие.

3 198 296 лв . са разходите за общи държавни служби, като дофинансирането  при тях е за 727 000 лв . В тях се включват средствата за общинска администрация и общински съвет, като те са със 142 600 лв . по-малко в сравнение с предходната година.

На трето място по разходи е благоустрояването – 2 366 648 лв . В тях са предвидени средства за водоснабдяване и канализация; улично осветление; поддръжка на улици; други дейности по благоустрояване – дейността на звеното за БКС  в общината; озеленяване; пречистване на отпадъчни води (дейността на пречиствателните  станции); дейности по опазване на околната среда и поддържане на чистота. В тях са заложени и средствата за проектите по „С Тунджа в сърцето – рестарт”.

На четвърто място са разходите за култура, спорт и религиозни дейности – 1 577 430 лв ., като в тях се включват субсидиите за читалищата, финансирането на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”, средствата за спортните клубове, средствата за културни прояви и др .

На пето място по разходи са социално осигуряване и грижи – 1 096 063 лв ., в които се включва издръжката на социалните заведения и услуги – Дом стари хора Болярско,  дневните центрове за стари хора в Г. Инзово  и Скалица , Центърът за социална рехабилитация в Калчево  и Дневният център за лица с увреждания във Веселиново , които са на държавна издръжка и услугата „Домашен социален патронаж”, която е на общинска издръжка , и дейността на клубовете на пенсионера.

На шесто място по разходи е функция „Икономически дейности и услуги” – 1 035 000 лв ., в които се включват дейностите по поддръжки  на горския фонд, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа, ремонт на язовири и поддържане на приюта за безстопанствени животни. Останалите дейности включват значително по-малки разходи – 231 558 лв . – за отбрана и сигурност; 272 782 лв . за здравеопазване (детските ясли и здравните кабинети в училищата) и 162 670 лв . разходи за лихви, такси и др . плащания, където е и планирания резерв от 132 670 лв .

През 2018 г. капиталовите разходи са в размер на 1 450 183 лв. Те включват близо 30 обекта, една част от които са преходни. Най-големите обекти са преустройство и пристройка на училището във Веселиново и реконструкция и адаптация на читалището в Калчево. За основен ремонт са предвидени кметството в Козарево, читалището в Окоп, отоплителната инсталация на училището в Роза, покрива на детската градина в Ген. Инзово, читалището на Меден кладенец, покрива на читалището в Дряново, язовирната стена на язовирите в Окоп и Голям манастир.

Предвидено е и възстановяване на оградите на гробищните паркове в Маломир и Овчи кладенец, изграждане на канализационни отклонения във Веселиново, канализация в Кукорево, тротоар и парково осветление в Кукорево, шест автоспирки  в Ботево, Завой, Дражево, Могила, Х. Димитрово и Веселиново, реконструкция на площада в Дражево  и обновяване на зелените площи в Дражево, Чарган и Калчево.

Отделно от капиталовите разходи, за текущи ремонти са предвидени още 500 000 лв., което определя строителна програма на общината за близо 2 млн. лв.

Диана Иванова

About the Author :