Регистрираните безработни в област Ямбол са намалели със 183-ма само за месец

11111През март 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 4236 души. Сравнението с предходния месец показва намаление от 183 човека (с 4.1%), което по принцип не е характерно за този месец през последните години, съобщи днес на пресконференция директорът на Бюро по труда-Ямбол Татяна Чанкова. Спрямо март 2017 г. се отчита осезаемо намаление от 1206 човека или с 22.2%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2985 души в Ямбол и 1251 – в Елхово, като в сравнение с миналия месец, а и спрямо март 2017 г. броят на безработните лица е по-малък, както в Ямбол, така и в Елхово.

Равнището на безработица през месеца е 7.6%, като по този показател областта е на 13-то място по ниска безработица след област Добрич (7.5%) и пред област Кюстендил (9.1%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.3 процентни пункта, спрямо март 2017 г. има намаление с 2.2 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.8%) показва по-високо с 0.8 процентни пункта ниво. През последните години е налице значително намаляване на безработицата в област Ямбол – преди това областта ни е била на 16-17-то място в страната по ниска безработица, отбеляза Татяна Чанкова.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (4.3%) и Тунджа (9.4%), а в Елхово (14.8%), Болярово (16.3%) и Стралджа (18.1%) то е по-високо. Специално за Стралджа тези показатели с много ниски, като се има пред вид, че преди години безработицата там достигаше до 40 %. Спрямо февруари във всички пет общини се отчита намаление на равнището на безработица, а сравнението със същия месец на м.г. също показва намаление във всички общини.

През март 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени 369 работни места, от които 325 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте – с 48 (с 15.0%.

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите “Преработваща промишленост” (118), “Селско, горско и рибно стопанство” (43), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (27), “Държавно управление” (26), “Административни и спомагателни дейности” (23), “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” (21), “Хотелиерство и ресторантьорство” (17), “Транспорт, складиране и пощи” (11) и “Строителство” (10 РМ).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за работник в различните сфери на националното стопанство, машинен оператор, общ работник, монтажник, опаковач, готвач, личен асистент, шофьор, камериер/камериерка, манипулант в промишлеността, предач, заварчик.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 387, от които 340 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 47 безработни.

 

About the Author :