Регистрираните безработни в областта са се увеличили с 294 човека за месец

BT1През януари 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 3751 души. Сравнението с предходния месец показва увеличение от 294 човека (с 8.5%), което е характерно за този месец на годината, когато предлагането на заетост е силно свито. Спрямо януари 2018 г. се отчита намаление от 661 души или с 15.0%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2566 души в Ямбол и 1185 души в Елхово, като в сравнение с миналия месец, броят на безработните лица в Ямбол е по-голям с 261 човека, а в Елхово нарастването е с 33. Спрямо януари 2017 г. се отчита намаление и в двете Дирекции ”Бюро по труда” – с 554 в Ямбол и със 107 души в Елхово.

Равнището на безработица през месеца е 6.7%, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (6.7%) и пред област Добрич (6.9%). Спрямо предходния месец се отчита увеличение с 0.5 процентни пункта, спрямо януари 2018 г. има намаление с 1.2 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.9%) показва по-ниско с 0.3 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.7%) и Тунджа (8.9%), а в Стралджа (13.8%), Елхово (14.2%) и Болярово (14.7%) то е по-високо. Спрямо декември във всички пет общини се отчита ръст на равнището на безработица, най-значителен в Тунджа и Стралджа (с 1.2 и 1.1 процентни пункта). Сравнението със същия месец на м.г. показва намаление на равнището на безработица отново във всички общини на областта, особено значително в Стралджа и Болярово (с 5.2 и 3.1 процентни пункта).

През януари 2019 г. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 257 работни места (РМ), от които 215 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на общо заявените работни места расте със 163 (със 173.4%), почти изцяло поради увеличението на обявените места за първичния пазар (със 159), докато разкритите на вторичния са повече само с 4. Спрямо януари 2018 г. обаче има намаление на общо обявените РМ (с 5), като за първичния пазар те са по-малко с 18, а за вторичния – повече с 13.

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите “Преработваща промишленост” (99), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (30), “Хуманно здравеопазване и социална работа” (16), “Професионални дейности и научни изследвания” (14), “Образование” (13).

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места, са за машинен оператор, работник, монтажник, медицинска сестра, пакетировач. Списъкът с търсените от работодателите професии се допълва от други професии, за които са обявени под 10 РМ.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 199, от които 174 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 25 безработни, като 22 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а 3 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

 

About the Author :

1 Comment to “Регистрираните безработни в областта са се увеличили с 294 човека за месец”
  • Дрън-дрън
    February 28, 2019 - Reply

    Това да не е дипломната работа на някой студент по статистически изследвания? Като няма с какво да си пълним вестниците давай да изчисляваме проценти!

Leave a reply