Регионалното депо – усвоени европейски пари за нерешени проблеми

???????????????????????????????Регионалното депо е пример за схема за усвояване на европейски средства с участие на държавните институции без да са решени проблемите, сигнализира на пресконференция на граждански сдружения от Ямбол в национален пресклуб БТА – Сливен Мариета Сивкова и обясни схемата.

Депото е изградено по проект в землището на тунджанското село Хаджидимитрово и на него депонират битови отпадъци пет общини – Ямбол, Сливен, Стралджа, „Тунджа” и Нова Загора.

62В рамките на проекта община Ямбол е изпълнила два договора. Единият  е „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол“ на стойност 7 548 073.96 лв., а другият е „Изграждане на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол“ на стойност 9 138 773.74 лв.

1Двата обекта са въведени в експлоатация в края на 2015 г. и още от тогава се създават проблеми, които не са решени. Първо, замърсяването на околната среда продължава и община Ямбол не изпълнява предписанията на контролните органи – РИОСВ – Стара Загора  и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив. Второ, новоизградената клетка 1 на Регионалното депо не работи в нормален режим, а е в аварийно състояние от въвеждането в експлоатация на обекта. Трето         , капацитетът на Клетка 1, определен в комплексното разрешително, вече е изчерпан и сега на депото се депонират отпадъци незаконно, т. е. без да има разрешение от Министерство на околната среда и водите.

15Регионалното депо е собственост на община Ямбол, а се управлява от създаденото за тази цел  Сдружение между петте общини, чийто председател е кметът на Сливен.

Депото попада във водосбора на река Тунджа, който е вододайна зона на близките населени места. Рекултивацията и закриването на старото  сметище на Ямбол не са извършени според изискванията на нормативната уредба, а фактически изпълнителите само пробутаха отпадъците и ги покриха, без изолационна мембрана по дъното, без да обхванат всички изтичащи замърсени води (инфилтрата). Старото сметище и новото регионално депо са  изградени върху извори и чистите води увличат изтичащия, необхванат от системата и просмукващ се в почвата, инфилтрат и замърсяването се разпространява. Клетка 1 се пълни с води и се налага да я изпускат, както през март 2018 г. го направиха и се получи замърсяване. От въвеждането в експлоатация депото работи в авариен режим. Постоянно помпят от ретензионния басейн и транспортират инфилтрата в Пречиствателна станция Сливен  замърсените води и гражданите от петте общини плащаме за това излишни около 250 000 лв годишно. Заради управленски грешки.

17Вместо да вземат мерки, контролните органи действат да прикрият проблема, за да не се връщат европейски пари.

Проблемът лъсва веднага след въвеждането в експлоатация на Клетка 1 и на рекултивацията на старото ямболско сметище. Управляващият орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и контролните органи РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ констатират замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Управляващият орган отказва окончателно разплащане по проекта в размер на 2.9 млн. лв заради този проблем. Община Ямбол обжалва и с извънсъдебно споразумение делото е приключено и сумата разплатена, без да е отстранен проблемът.

Мариета Сивкова обясни, че са се обърнали към посочените институции и по Закона за достъп до обществена информация са изискали кореспонденцията между тях, за да си изяснят какво се случва и защо са изхарчени толкова много пари, а замърсяването продължава.

38Оказва се, че директорът на Басейнова дирекция – Пловдив е бил наясно с проблема към момента на въвеждане в експлоатация на обектите и вместо да откаже да даде съгласие, излиза от проблемната ситуация  като поставя условия за т. нар. последващо изпълнение. Как ръководителят на държавната приемателна комисия се е съгласил на такъв вариант е отделен въпрос!, риторично попита Мариета Сивкова.

Тези предписания не са изпълнени от община Ямбол и тя няма как да ги изпълни, защото трябва да признае, че е взето изначално грешно управленско решение, конкретизирано още в заданията за проектиране на обектите. Тези същите предписания вече три години Басейнова дирекция – Пловдив периодично дава на община Ямбол, но и сега те не са изпълнени.

Факт е, че Управляващият орган на ОП „Околна среда” не е осъществил нужния контрол и е разплатил европейски средства и без да са постигнати целите на проекта.

Налице е порочна схема Министерство на околната среда и водите – контра лице е порочна схема МОСВ- контролни органи (Басейнова дирекция – Пловдив,  РИОСВ – Стара Загора – Изпълнителна агенция по околна среда) и община Ямбол, в която в затворен кръг се обменят документи в среда на съгласуваност, с една цел- усвояване на европейски средства. В името на тази цел посочените институции пренебрегват правила, задължения, контролни функции и всичко това рефлектира негативно върху гражданите на Ямбол.

Поредни предписания Басейнова дерекция е дала след подаден сигнал от 14.03.2018 г. до РИОСВ- Стара Загора за поредно изтичане на замърсени води от Регионално депо – Ямбол. Те са същите, които периодично са давани през последните три години. Общината отново не ги изпълнява и бяха наложени административни санкции на кмета. Той обжалва,  и се водят дела.

Държавните институции могат да налагат само административни санкции, но няма сила, която да защити гражданите и да накара кметът на Ямбол да изпълни предписанията, за да не се допуска замърсяване на повърхностните и подпочвените води в района.

След всичко това се оказва и че депото вече е със запълнен капацитет по комплексно разрешително, а не така беше обявено в европейския проект. Затова в края на миналата година община Ямбол е поискала увеличаване на капацитета на Клетка 1, но Басейнова дирекция – Пловдив отказа да съгласува искането заради неизпълнените предписания. В момента на депото се депонират отпадъци и земна маса незаконно, без разрешение от МОСВ.

Контролните органи в лицето на РИОСВ – Стара Загора не реагират, за да  се преустанови депонирането, уведомили сме прокуратурата и кмета на Сливен, но реакция няма, каза още Мариела Сивкова.

С проблемите на депото се занимава Специализирана прокуратура – София и Окръжна прокуратура – Ямбол, но се удължават срокове и се протака решението.

Като краен резултат  това е един провален проект, но никой не го признава и не се търси отговорност, заключи Мариета Сивкова.

About the Author :

Leave a reply