Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район заседава в Ямбол

oa 013На 2 септември 2016 г. от 10.00 ч. в залата на Областна администрация – гр. Ямбол се проведе  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, под  председателството на г-н Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол.

На срещата присъстваха представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации  и областния информационен център, академичните среди на територията на района,  и др.

Заседанието започна с определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район  в  Комитет за координация на прилагането на подхода  „Водено от общностите местно развитие”. Представени бяха новите възможности за кандидатстване  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и  Програмата за Морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

В рамките на заседанието, представител на МРРБ запозна присъстващите с  ангажиментите на органите на местното самоуправление във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт.( в сила за Република България от 1 юли 2016г. Република България е страна по Европейската харта за местно самоуправление, която е ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 17.03.1995 г. Допълнителният протокол е кулминация на повече от две десетилетия междуправителствена работа в рамките на СЕ по демократично участие на местно ниво.

На вниманието на присъстващите бе представена  Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията  и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от Закона за регионалното развитие. Документите се разработват в строга последователност и йерархична съподчиненост и обвързано с документите за регионално развитие, с действащите национални секторни стратегически документи и с макрорегионалните стратегии на Европейския съюз.

В кpaя нa зaceдaниeтo членовете на съвета гласуваха Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2017 г. Средствата необходими за дейността на съвета следва да се предвидят по проектобюджетите на областните администрации Сливен и  Бургас, председателстващи Регионалния съвет за развитие през следващата година.

 

 

About the Author :