Регионална библиотека “Георги Раковски”-Ямбол обявява конкурс за библиотекар

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕОРГИ РАКОВСКИ” – ЯМБОЛ

8600 Ямбол, пл. Освобождение 1 тел. 0359-46-663420

www.libyambol.org; e-mail: lib[email protected]gmail.com

 ЗАПОВЕД
№ 24 / 20. 02. 2020 г.

На основание  чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 29, ал. 1, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки

                                                   ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

За длъжността „библиотекар-специалист“ в Регионална библиотека

„Георги Раковски” – Ямбол
Място на работа – Регионална библиотека „Георги Раковски” – Ямбол

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове  за заемане на длъжността са:

Образование – висше
Специалност – Библиотекознание и библиография; Библиотечно-информационен и културен мениджмънт; Информационно брокерство
Квалификационна степен – бакалавър, магистър
Други изисквания – Много добри организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност, много добра компютърна грамотност

Като  предимство се счита:

 • владеене на чужди езици;
 • стаж по специалността.
 • Начинът  за провеждане на конкурса  е: по документи и  събеседване с одобрените кандидати.
 • Необходимите документи,  които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 

  – Мотивационно  писмо
  – Професионална  автобиография

  и копия от следните документи: 

  • Документи за завършено образование и квалификация
  • Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж
  • Документите  се приемат до 20.03.2020 г. в „Личен състав“ на Регионална библиотека.
  • Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 24 март 2020 г. от 10,30 ч. в Дирекцията на библиотеката

   Телефони за справки: 046 / 66 34 08 ; 0877 351 849
               Димитър Бечев
             Директор  на РБ „Г. Раковски”

About the Author :

Leave a reply