Регионалната здравна инспекция повишава квалификацията на служителите по европейски проект

20140805_162211[1]На 5 август 2014 година от 16 ч. в заседателната зала на Регионална здравна инспекция – Ямбол се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективното изпълнение на задълженията на служителите в РЗИ-Ямбол ”, по който РЗИ-Ямбол е бенефициент.  Проектът, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 година, е първият реализан с европейски средства от здравната инспекция в града. Той има продължителност 9 месеца, а общата му стойност е 88 000 лева.

На срещата присъстваха служители от ръководния състав и от общата и специализирана администрация на РЗИ-Ямбол, представители на медиите в региона и граждани.

Ръководителят на проекта Оник Арабян запозна присъстващите с основните и специфичните цели на проекта, предвидените дейности и срокове за тяхното изпълнение.  Той подчерта важността от усъвършенстването на професионалните умения и компетенции на държавните служители, изразяващо се в по-ефективна и ефикасна работа на администрацията, което неимоверно ще рефлектира положително и върху потребителите на публични услуги – гражданите и бизнеса на Ямбол и региона.

Проектът „Повишаване на професионалната компетентност и ефективното изпълнение на задълженията на служителите в РЗИ-Ямбол“ по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, приоритетна ос II – “Управление на човешките ресурси”, се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

About the Author :