Районен съд – Ямбол обявява конкурс за съдебен деловодител

Ямбол, 30.07.2021 г.

РАЙОНЕН СЪД  – ЯМБОЛ обявява  конкурс за заемане на една щатна бройка  по чл. 68, ал.1, т.3 КТ / заместване на отсъстващ служител /, при условията на чл.89-96 КТ за длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ в администрацията на Районен съд –Ямбол.

Кратко описание на длъжността: : Окомплектова образуваните и разпределени на съдията – докладчик входящи документи, приема и прилага новопостъпилите документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията докладчик по делото; вписва данни по движението на делата ръчно и в автоматизираната деловодна програма; изготвя списъци и призовки до страните; изпраща уведомления по делата; следи за спазване на сроковете по; извършва справки по делата; изпълнява и други задължения, възложени от Председателя на съда и съдебния администратор .

Минимална основна заплата827 лв.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите: да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да е пълнолетен; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена  длъжност; да отговаря на изискването за липса на обстоятелства по  чл.340а, ал.2 ЗСВ /към момента на назначаване /; да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАС, в Класификатора по чл.341, ал.1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за длъжността; завършено средно образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжностите, определени от административния ръководител: Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; компютърна грамотност; умения за работа с компютърна и офис техника; умения за водене на кореспонденция по електронна поща; умения за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция.

Необходими документи за допускане до участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс – по образец;

2. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.1 ЗСВ– по образец;

3. Декларация-съгласие от кандидата, Районен съд – Ямбол, в качеството си на администратор на лични данни, да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, във връзка с провеждането на конкурса – по образец;

4. Копие на диплом  за завършено средно или по-висока степен образование;

5.  Копие на други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност;

6.  Копие на от документи, удостоверяващи трудов стаж – трудова книжка, служебна или осигурителна книжка;

7.Медицинско свидетелство за работа.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът се провежда от Конкурсна комисия назначена  със Заповед на Председателя на ЯРС. Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания за длъжността. За  Решението си Комисията изготвя протокол  и  списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.В списъка на допуснатите кандидати да се посочи датата / не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка/, началният час и мястото на провеждане на конкурса. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията посочва основанията за недопускането им. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати  се поставят на информационните табла на ЯРС на І-ви и ІV-ти етаж в сградата на Съдебната палата и се публикуват на интернет страница на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с Решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурса ще се проведе на четири  етапа:

Първи етап – Тест за езикова култура;

Втори етап – Проверка на уменията за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция чрез Microsoft Word 2010  и Microsoft Excel 2010;

Трети етап –  Практически изпит за проверка на уменията за : работа с компютърна и офис техника ( принтер, скенер и др.); работа с файлове и директории – създаване, копиране, изтриване, архивиране; за водене на кореспонденция по електронна поща (Microsoft Outlook 2010);

Четвърти етап – събеседване с Комисията.

Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки – 0т., а максимален – 10т. Кандидатите се оценяват на всеки един от етапите. Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

Класиране: Комисията оформя резултатите от проведения конкурс  в протокол и класира успешно издържалите кандидати .  С класираните на първо място за съответната позиция кандидат се сключва споразумение по чл.145 ПАС, във връзка с  чл.107  КТ.  Лицето е  длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок  трудово правоотношение възниква  със следващия класиран кандидат.

Място и срок за подаване на документи: Документите се подават лично или чрез пълномощник в Районен съд -Ямбол, ул.”Ж.Папазов” 1, стая 104-служба „Регистратура“, в срок до 31.08.2021 г.  включително. Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.

           

About the Author :

Leave a reply